UWAGA! W sprawie IX edycji Historycznego Pochodu Borowiaków

Estimated read time 6 min read

W związku z ustaleniami poczynionymi wspólnie z głównymi partnerami na zorganizowanym przez Starostę Tucholskiego Michała Mroza spotkaniu organizacyjnym mam przyjemność poinformować Państwa, że 17 lipca 2021 roku planowana jest IX edycja Historycznego Pochodu Borowiaków, która tradycyjnie już zostanie połączona z organizowanym przez TOK Dniem Folkloru Borowiackiego.

Trudne warunki nie mogą pozbawiać nas naszej kultury i dziedzictwa, dlatego też uznaliśmy za konieczne podjęcie decyzji o rozpoczęciu przygotowań do tegorocznej imprezy. Oczywiście, odbędzie się ona z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, także w postaci obostrzeń sanitarnych. Jesteśmy jednak przekonani, że to sztandarowe wydarzenie historyczno-edukacyjne, które od lat przyciąga mieszkańców i turystów, da się w tym roku zorganizować.

Dołączamy formularz zgłoszeniowy, który pozwoli organizatorom zorientować się w tym, czy są Państwo zainteresowani współorganizacją tej wspaniałej imprezy.

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń na załączonym formularzu do piątku 21 maja br. – jest to wstępna deklaracja, chcemy wiedzieć, kto z Państwa chce wspólnie z nami celebrować borowiacką kulturę i historię, przekazywać młodemu pokoleniu lokalne tradycje i zaprezentować się w Historycznym Pochodzie Borowiaków 2021.

Zapraszamy do przesyłania wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres promocja@tucholski.pl do 21 maja 2021 r.


HISTORYCZNY POCHÓD BOROWIAKÓW

Tuchola, 17.07.2021 r.

Formularz zgłoszeniowy: udział w pochodzie

 

 1. Prezentowana postać/wydarzenie historyczne związane z Borami Tucholskimi:

 

 

 1. Liczba osób biorących udział w Pochodzie:

 

 

 1. Kto przygotowuje prezentację (np. członkowie Stowarzyszania ABC, mieszkańcy sołectwa, uczniowie szkoły):

 

 

 1. Dane kontaktowe  (imię i nazwisko, telefon, e-mail):

 

 

 

 1. Informacja o prezentowanej postaci/wydarzeniu historycznym (m.in. do prezentacji przez konferansjera). Opis można umieścić w załączniku. Prosimy o przesłanie opisu w formie edytowalnej (np. plik WORD) na adres promocja@tuchola.pl :

 

 1. Oczekiwana pomoc ze strony Starostwa Powiatowego w Tucholi (np. transport, zakup drobnych gadżetów itp.):

 

Realizacja imprezy uzależniona jest od stanu epidemicznego. Przewidziane jest zachowanie pełnego obowiązującego na dzień imprezy reżimu sanitarnego, co może spowodować nawet odwołanie całego wydarzenia.

 

Zgłoszenia należy dostarczyć do dnia 21 maja 2021 r. listownie lub osobiście do Starostwa Powiatowego w Tucholi  (ul. Pocztowa 7, pokój 103) lub pocztą elektroniczną promocja@tucholski.pl. Kontakt telefoniczny: 52 5590738. Formularz dostępny jest także na stronie www.tucholski.pl w zakładce „Pochód Borowiaków.

 


 

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

oraz wykorzystanie wizerunku

 

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na nieodpłatne, wielokrotne rozpowszechnianie mojego wizerunku poprzez publikację zdjęć oraz materiału wideo przez Powiat Tucholski na potrzeby promocji kultury borowiackiej oraz realizacji imprezy Historycznego Pochodu Borowiaków utrwalonej na wykonanych fotografiach, filmach. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie na stronie internetowej, portalu  YouTube oraz za pośrednictwem portali społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, Youtube itp. Jednocześnie oświadczam, że zdjęcia i materiały wideo te nie naruszają moich dóbr osobistych.

Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. Dotyczy wszelkich zdjęć oraz materiałów wideo z moim udziałem wykonanych podczas działań związanych z promocją i realizacją imprezy. Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.

Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie względem Powiatu Tucholskiego z tytułu wykorzystania mojego wizerunku na potrzeby jak w oświadczeniu.

……………………………
(data i czytelny podpis)

 

KLAUAULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1− 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) – dalej RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Tucholski z siedzibą w Tucholi przy ul. Pocztowej 7 , 89-500 Tuchola;
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych telefonicznie: 52 559 07 00, poprzez adres e-mail: iod@tucholski.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów prawa w celu realizacji imprezy Historycznego Pochodu Borowiaków oraz do celów promocji kultury borowiackiej zgodnie z:
 4. 6 ust.1 pkt a, RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
 5. 6 ust. 1 lit c RODO  – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 6. 6 ust. 1 lit e RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 7. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
 8. podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
 9. podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;
 11. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres wymaganym przez przepisy wewnętrzne i powszechnie obowiązującego prawa, min. Instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazów akt.
 12. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 13. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art.. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 14. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych administratorowi ma charakter dobrowolny.
 15. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta miedzy stronami umowa.
 16. W razie niezgodnego z prawem przetwarzania danych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2);
 17. Pani/pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z powyższą klauzulą informacyjną

 

 

.………………………………………..……………..

(data i czytelny podpis)

 


(red.)

Mat. nadesłane.

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza