CO, GDZIE, KIEDY? PCPR – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

Estimated read time 3 min read

Kiedyś mieściło się w Rudzkim Moście, teraz po rozbudowie dawnego Domu Dziecka, placówka zyskała budynek na miarę swoich potrzeb w XXI wieku, stając się jedną z wizytówek Powiatu Tucholskiego. To jednostka pomocowa i warto zorientować się w tym, jakie zadania pełni PCPR w Tucholi.

1) opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej,

2) wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka – po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami;3) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa;

3) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa;

4) przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze;

5) pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się;

6) pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, mającym trudności w integracji ze środowiskiem;

7) prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób;

8) prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

9) prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej;

10) udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach;

11) szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu;

12) doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu;

13) podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;

14) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;

15) sporządzanie, zgodnie z art. 16a, oceny w zakresie pomocy społecznej;

16) utworzenie i utrzymywanie powiatowego centrum pomocy rodzinie, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników;

17) prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

18) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.


Adres:

ul. Kościuszki 16,

89-500 Tuchola

Telefon: (052) 55 920 18

E-mail: pcprtuchola@wp.pl

***

Godziny urzędowania

W poniedziałki w godzinach: 7.30 – 16.30

We wtorki w godzinach: 7.30 – 15.30

W środy w godzinach: 7.30 – 15.30

W czwartki w godzinach: 7.30 – 15.30

W piątki w godzinach: 7.30 – 14.30


(red.)

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza