XXXIX sesja Rady Powiatu Tucholskiego

Estimated read time 2 min read

23 czerwca 2022 r. o godzinie 09.00 rozpocznie się XXXIX sesja Rady Powiatu Tucholskiego. Sesja odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Tucholi, ul. Pocztowa 7, sala 312.

Porządek obrad XXXIX sesji Rady Powiatu Tucholskiego:

1.   Otwarcie sesji.

2.   Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
3.   Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
4.   Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Powiatu Tucholskiego.
5.   Sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie między sesjami.
6.   Raport o stanie Powiatu Tucholskiego za 2021 r.
a)  przedstawienie raportu,
   b)  debata,
  c)  podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Tucholskiego wotum zaufania.
7.   Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem finansowym:
a)  zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu,  sprawozdaniem finansowym i informacją o stanie mienia komunalnego,
b)  zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu,
c)  zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku absolutoryjnym,
  d)  podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego za 2021 rok.
8.   Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Tucholskiego z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
9.   Drogi publiczne: -sprawozdanie z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w 2021 r.
10. Informacja o pracy Powiatowego Urzędu Pracy w 2021 r.
11. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2022.
12. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2030.
13. Składanie zapytań i interpelacji.
14. Wnioski i oświadczenia radnych.
15. Zamknięcie sesji.

(red.)

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza