Podsumowanie prac Rady Powiatu Tucholskiego w 2022 roku

Estimated read time 4 min read

Dorota Gromowska, Przewodnicząca Rady Powiatu Tucholskiego, przygotowała krótkie podsumowanie najważniejszych działań Rady w minionym roku.

Rada Powiatu to wybierane przez mieszkańców gremium, które podejmuje decyzje stanowiące podstawę dla działania Starostwa Powiatowego w Tucholi i wszystkich powiatowych jednostek. Decyzje, które mają formę uchwał, podejmowane są na posiedzeniach, zwanych sesjami.

W 2022 roku Rada odbyła 10 posiedzeń, na których podjęto 62 uchwały. Frekwencja wynosiła 97,64 %. Na sesjach, zgodnie z planem pracy, swoje informacje i sprawozdania prezentowali kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu, inspekcje i straże.

Pomiędzy posiedzeniami radni powiatowi spotykali się na 37 posiedzeniach Komisji, na których omawiali materiały sesyjne i wypracowywali opinie do projektów uchwał. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpatrywała złożone petycje, a Komisja Rewizyjna prowadziła kontrole zgodne z uchwalonym planem kontroli i przygotowywała wniosek absolutoryjny.

Na szczególną uwagę zasługują następujące uchwały:

  • Podniesienie minimalnej wysokości wynagrodzenia rodziny zastępczej zawodowej i prowadzącego rodzinny dom dziecka umożliwiło podwyższenie wynagrodzeń rodzin zastępczych,
  • Przyjęcie „Strategii rozwiązywania problemów społecznych Powiatu Tucholskiego na lata 2022 – 2028” dało podstawę do prowadzenia działań i pozyskiwania środków przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
  • Udzielenie Powiatowi Bydgoskiemu dotacji celowej dla na prowadzenie przeprawy promowej na Zalewie Koronowskim zabezpieczyło funkcjonowanie w 2022 roku tej wyjątkowej atrakcji turystycznej,
  • Przyjęcie zadań z zakresu administracji rządowej związanych z klasyfikacją wojskową w 2022 roku umożliwiło jej przeprowadzenie w naszym powiecie,
  • Decyzja o utworzeniu „Tucholskiego Związku Powiatowo–Gminnego” pozwoli na pozyskiwanie środków z nowej perspektywy finansowej,
  • Przyjęcie „Strategii Rozwoju Oświaty Powiatu Tucholskiego na lata 2023-2030” zapewni harmonijny rozwój powiatowych szkół,
  • Wyrażenie zgody na podpisanie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na rok 2023 stanowi podstawę do zapewnienia naszym mieszkańcom dostępności transportowej,
  • Uchwalenie programu współpracy Powiatu Tucholskiego z organizacjami pozarządowymi umożliwia przyznanie organizacjom dotacji na działania z zakresu pożytku publicznego,
  • Ustalenie rozkładu godzin pracy ogólnodostępnych aptek Powiatu Tucholskiego jest niezbędne do zapewnienia dostępności leków – także w nagłych przypadkach, w godzinach nocnych i w weekendy.

Rada przyjmowała też i zmieniała budżet Powiatu i Wieloletnią Prognozę Finansową, dostosowując je do potrzeb i realizowanych zadań. Dbając o pomoc dla jak największej liczby potrzebujących określała zadania i środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczone na rehabilitację zawodową i społeczną oraz na zatrudnianie osób niepełnosprawnych

Praca Rady to nie tylko podejmowanie uchwał. Na kwietniowej sesji radni zapoznali się z działalnością Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Specjalnej Troski i Warsztatów Terapii Zajęciowej. To już tradycja, że raz w roku jedna z organizacji działających dla dobra mieszkańców ma okazję zaprezentować się publiczne. W czerwcu Rada podziękowała pani Marioli Pawelskiej za długoletnią pracę na rzecz Powiatu na stanowisku Dyrektora Zespołu Szkół w Śliwicach. W grudniu pan Zygmunt Kędzierski – artysta i rzeźbiarz z Przymuszewa – otrzymał Anioła Powiatu Tucholskiego za całokształt działalności. Gratulacje przyjęła również przedstawicielka Koła Gospodyń Wiejskich w Brzeźnie, które promując nasz powiat otrzymało nagrodę „Perły 2022” w konkursie Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów.

Rok 2023 zapowiada się nie mniej pracowicie niż miniony rok. W obliczu światowego i krajowego kryzysu rolą Rady Powiatu Tucholskiego jest wskazanie takich kierunków rozwoju, które pozwolą nam, czyli wszystkim mieszkańcom Powiatu Tucholskiego, jak najlepiej funkcjonować w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości.


(red.)

tucholski.pl

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza