XLIX sesja Rady Powiatu Tucholskiego

Estimated read time 2 min read
 7 czerwca 2023 r. o godzinie 09.00 rozpocznie się XLIX sesja Rady Powiatu Tucholskiego. Sesja odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Tucholi, ul. Pocztowa 7, sala 312.

Porządek obrad XLIX sesji Rady Powiatu Tucholskiego:
1.  Otwarcie sesji.
2.  Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
3.  Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
4.  Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Powiatu Tucholskiego.
5.  Sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie między sesjami.
6.  Raport o stanie Powiatu – podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu.
a)przedstawienie raportu,
b)debata,
c)podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Tucholskiego wotum zaufania.
7.  Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za rok 2022 wraz ze sprawozdaniem finansowym.
a)zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu,  sprawozdaniem finansowym i informacją o stanie mienia komunalnego,
b)zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu,
c)zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku absolutoryjnym,
d)podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego za 2022 rok
8.  Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Tucholskiego z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.
9.  Drogi publiczne: sprawozdanie z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w 2022 r.
10.Informacja o pracy Powiatowego Urzędu Pracy w 2022 r.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2023.
12.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2023 – 2030.
13.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu Społecznej Straży Rybackiej.
14.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Bydgoskiego.
15.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Tucholskiego na rok 2023.
16.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Rady Powiatu Tucholskiego.
17.Składanie zapytań i interpelacji.
18.Wnioski i oświadczenia radnych.
19.Zamknięcie sesji.

(red.)

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza