0 4 min 10 miesięcy

W okresie od 19 czerwca do 4 lipca 2023 r. w Powiecie Tucholskim zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa. Pierwszego Dnia kwalifikacji wojskowej pracy Komisji Kwalifikacyjnej przyglądał się Michał Mróz – Starosta Tucholski.

Kwalifikacja Wojskowa w Powiecie Tucholskim będzie odbywać się w budynku Książnicy Tucholskiej w Tucholi, ul. Pocztowa 7B.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

 1. mężczyzn urodzonych w roku 2004;
 2. mężczyzn urodzonych w latach 1999–2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 3. osoby, które w latach 2021 i 2022:
 1. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
 2. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;
 1. kobiety urodzone w latach 1999–2004, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;
 2. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Na kwalifikację wojskową należy zabrać ze sobą:

 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
 • posiadaną dokumentację medyczną – w celu przedstawienia jej powiatowej komisji lekarskiej;
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia, kwalifikacje zawodowe, ewentualnie świadectwa ukończenia szkoły.

Jak przebiega kwalifikacja wojskowa?

Pierwszym etapem kwalifikacji wojskowej jest potwierdzenie tożsamości, zebranie dokumentów oraz poinformowanie o jej przebiegu.
Drugi etap kwalifikacji wojskowej to tworzenie ewidencji – na podstawie dokumentów oraz rozmowy.

W kolejnej części komisja lekarska po przeprowadzeniu wywiadu i wglądu w dokumenty, stwierdza zdolność do służby wojskowej, nadając jedną z kategorii zdolności do służby wojskowej:

 • A – zdolny do służby wojskowej. Ta kategoria oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju czynnej służby wojskowej, a także zdolność do odbywania służby zastępczej;
 • B – czasowo niezdolny do służby wojskowej. Ta kategoria oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do 24 miesięcy od dnia badania, rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej w czasie pokoju;
 • D – niezdolny do służby wojskowej w czasie pokoju, z wyłączeniem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej;
 • E – trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Kwalifikacja wojskowa to także doskonała okazja dla tych którzy chcą związać się z mundurem wojskowym.


(red.)

tucholski.pl