13 czerwca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

XL Sesja Rady Powiatu Tucholskiego

3 min read

20 grudnia br. o godzinie 10.00 w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Tucholi, ul. Świecka 89A rozpocznie się XL sesja Rady Powiatu Tucholskiego.

Sesja Rady Powiatu Tucholskiego odbędzie się 20 grudnia 2017 r. (środa) o godz. 10.00 w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Tucholi, ul. Świecka 89A.

Porządek obrad XL sesji Rady Powiatu Tucholskiego:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Powiatu Tucholskiego.
5. Sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie między sesjami.
6. Składanie zapytań i interpelacji.
7. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2024.
8. Uchwalenie budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2018:
    a) przedstawienie ostatecznej wersji budżetu, z uwzględnieniem autopoprawek Zarządu Powiatu,
    b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
    c) przedstawienie opinii poszczególnych Komisji, w tym Komisji Finansów i Gospodarki,
    d) przedstawienie stanowiska Zarządu w sprawie opinii i wniosków Komisji,
    e) dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
    f) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2018.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi.
10.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Tucholskiego na rok 2018.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tucholskiego na 2018 r.
12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji przez Powiat Tucholski wniosku o dofinansowanie projektu  pn. „Nauka = zawód = praca – Podniesienie kompetencji, realizacja staży i praktyk dla uczniów kształcenia zawodowego”.
13.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy ogólnodostępnych aptek Powiatu Tucholskiego.
14.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla określonych szkół niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania.
15.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020.
16.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2017.
17.Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych  zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Powiatowi Tucholskiemu oraz jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg.
18.Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Tucholskiego oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
19.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2018.
20.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Kęsowo pomocy finansowej w formie dotacji celowej na usuwanie skutków nawałnicy.
21.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości Powiatu Tucholskiego.
22.Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
23.Wnioski i oświadczenia radnych.
24.Zamknięcie sesji.

(RED.)
Mat. nadesłane.
Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook