4 sierpnia 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

ZOL w Tucholi

2 min read

„Szpital    Tucholski”    Spółka   z ograniczoną    odpowiedzialnością   z siedzibą    w Tucholi   uzyskała dofinansowanie  projektu  pn.  ,,Budowa  Zakładu  Opiekuńczo-  Leczniczego’’  w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 6. Solidarne  społeczeństwo  i konkurencyjne  kadry,  Działanie 6.1  Inwestycje  w infrastrukturę  zdrowotną i społeczną Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, Schemat: Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki długoterminowej oraz paliatywnej.

 

Budowa ZO-L zapewni szerszą dostępność do opieki długoterminowej dla osób, które ze względu na   schorzenia   lub   niepełnosprawności,   a także   brak   możliwości   samodzielnego   funkcjonowania w środowisku domowym wymagają nadzoru lekarskiego i kompleksowej pielęgnacji oraz rehabilitacji, jest w obecnej sytuacji, starzejących się społeczeństw, bardzo ważnym zadaniem.

Całkowity koszt inwestycji wg. kosztorysu wynosi 11 115 460,11 zł. Obejmuje on budowę: ZOL-u i pomieszczeń dla rehabilitacji, które przeniesione zostaną z obecnego miejsca na ul. Krzywej.

„Szpital Tucholski” formalnie przekazał plac budowy nowego budynku Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego przy ul. Wiejskiej w Tucholi firmie MARBRUK Sp. z o. o. Sp.k. Rozpoczęcie robót planowane jest na marzec. Obecnie plac budowy został ogrodzony.

We wniosku złożonym o dofinansowanie ze środków unijnych kosztem kwalifikowanym była tylko budowa ZOL-u. Wartość tej części obiektu wg. kosztorysu to 5 740 618,42 zł. Uzyskane dofinansowanie w wysokość 85% tej wartości stanowi kwotę. 4 879 525,66 zł. Pozostałe środki ( w tym także udział własny w odniesieniu do części zadania dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej)  tj. 6 235 934,45 zł Szpital zamierzał pokryć we własnym zakresie. Pogarszającą się jednak sytuacja finansowa szpitali nie pozwala na takie rozwiązanie. Stąd wystąpienie do Zarządu i Rady Powiatu o wsparcie finansowe, bez którego realizacja tego zadania będzie niemożliwa. Propozycja dotyczyła wkładu pieniężnego, poprzez objęcie  1000 udziałów o wartości 500 000,00 zł. Ponadto Zarząd Powiatu wystąpił do gmin o rozważenie możliwości wsparcia tego zadania w podobnej formule w roku 2021, czyli dofinansowania w analogicznej kwocie połowy miliona złotych. jak zdecydowali radni powiatowi? Podczas głosowania w maju 2020 roku większość była „za”, wstrzymał się radny Lewandowski, radny Puchowski był tego dnia nieobecny.


(red.)

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook