0 3 min 3 lata

Burmistrz Tucholi informuje, że nadal przyjmowanie są wnioski o udzielenie dotacji do wymiany źródeł ciepła. Wysokość dofinansowania wynosi 2.000,00 zł na wymianę starego pieca na inne, proekologiczne źródło ciepła na zamieszkały dom jednorodzinny lub samodzielne mieszkanie w domach wielorodzinnych.

Dofinansowaniu podlegać może zakup i wymiana pieca na paliwo stałe na fabrycznie nowe, stacjonarne:

  1. kotły na biomasę lub paliwo stałe spełniające wymagania klasy 5 normy PN-EN 303-5:2012,
  2. kotły gazowe,
  3. kotły olejowe,
  4. pompy ciepła powietrzne,
  5. pompy ciepła gruntowe.

Aby uzyskać dotację na wymianę pieca, musi dojść do trwałej likwidacji dotychczasowego, pozaklasowego kotła węglowego.

Przyznanie dotacji uzależnione jest od możliwości finansowych gminy Tuchola. Wnioski będą rozpatrywane wg kolejności wpływu do wyczerpania środków przeznaczonych w budżecie na ten cel.

Miejsce składania wniosków

Wnioski można składać osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Tucholi, pl. Zamkowy 1, 89-500 Tuchola w godzinach pracy urzędu, przesłać pocztą lub za pośrednictwem platformy e-puap.
Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z Uchwałą Nr LVII/402/18 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy w zakresie wymiany pieców na nowoczesne źródła ciepła.

Realizacja dotacji

Po złożeniu wniosku następuje jego weryfikacja, w celu sprawdzenia jego prawidłowości oraz kontrola (oględziny) istniejącego źródła ciepła. Termin oględzin uzgodniony zostanie telefonicznie.

Rozliczenie dotacji

Do wniosku o rozliczenie dotacji należy dołączyć:
– wniosek o płatność,
– rachunek za zakup oraz montaż źródła ciepła,
– dokument potwierdzający demontaż i przekazanie starego źródła ciepła do likwidacji – wystawiony przez uprawnionego przedsiębiorcę.

Przed wypłatą dofinansowania wnioskodawca obowiązany jest ponownie udostępnić lokal, w którym dokonano zmiany systemu ogrzewania w celu przeprowadzenia kontroli, z której zostanie sporządzony protokół i dokumentacja fotograficzna.

Termin oględzin uzgodniony zostanie telefonicznie.

Szczegółowych informacji w sprawie udziela: Mikołaj Wojciechowski tel. 606 927 834.

Dotacja udzielana jest w formie refundacji kosztów wymiany źródła ciepła, tj. wypłata środków może nastąpić dopiero po realizacji opisanej we wniosku zmiany systemu ogrzewania i po prawidłowym udokumentowaniu wykonanych prac i poniesionych kosztów.

Formularze do pobrania znajdują się w załącznikach.