0 3 min 2 lata

26 listopada 2021 r. – piątek – odbędzie się XXXIX sesja Rady Miejskiej w Tucholi. Początek sesji o godz. 900

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie kworum.

3. Wybór sekretarza  sesji.

4. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Tucholi.

5. Zbiorcza informacja dotycząca interpelacji i zapytań radnych oraz wniosków i spraw bieżących zgłoszonych podczas XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Tucholi.

6. Informacja o pracy Burmistrza Tucholi.

7. Składanie interpelacji i zapytań.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Mieszkańców Gminy Tuchola na lata 2022-2026.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Plaskosz w Tucholi.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki oznaczonej nr ewid. 1655/9 położonej przy ul. Plaskosz w Tucholi.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ulicach Gołębiej, Świeckiej, Głównej i Gabrieli Zapolskiej w Tucholi.

12. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usług opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku na terenie Gminy Tuchola.

14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.

16. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia obowiązującej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego w 2022 r.

17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2021 rok.

18. Informacja o zgłoszonych żądaniach i wydanych decyzjach związanych z uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego za okres od listopada 2020 r. do listopada 2021r.

19. Wolne wnioski i sprawy bieżące.

20. Zakończenie.


(red.)