XL sesja Rady Miejskiej w Tucholi

Estimated read time 3 min read

17 grudnia 2021 r. – piątek – odbędzie się XL sesja Rady Miejskiej w Tucholi. Początek sesji o godz. 900

  Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie kworum.

3. Wybór sekretarza  sesji.

4. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Miejskiej w Tucholi.

5. Zbiorcza informacja dotycząca interpelacji i zapytań radnych oraz wniosków i spraw bieżących zgłoszonych podczas XXXIX sesji Rady Miejskiej w Tucholi.

6. Informacja o pracy Burmistrza Tucholi.

7. Składanie interpelacji i zapytań.

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2022 rok (materiał dostarczony wcześniej):

1) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu.

2) Przedstawienie opinii komisji Rady Miejskiej.

3) Przedstawienie własnych autopoprawek Burmistrza do projektu budżetu oraz dokonanych na podstawie opinii i wniosków komisji Rady Miejskiej.

4) Uzasadnienie nieuwzględnionych wniosków.

5) Dyskusja.

6) Przedstawienie ewentualnych autopoprawek Burmistrza dokonanych w wyniku wniosków zgłoszonych podczas sesji.

7) Głosowanie nad autopoprawkami Burmistrza do projektu uchwały budżetowej.

8) Głosowanie uchwały budżetowej.

9. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuchola na lata 2022-2028 (materiał dostarczony wcześniej).

10. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Tucholi.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Tucholi.

12. Podjęcie uchwały w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Tuchola na 2023 rok.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Tuchola na 2022 rok”.

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki oznaczonej nr ewid. 1628/1 położonej przy ul. Plaskosz w Tucholi.

15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchola.

16. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia działań w celu kontynuacji funkcjonowania linii komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Tuchola.

17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2021 rok.

18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.

19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Tucholi na 2022 rok.

20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tucholi na 2022 rok.

21. Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Tucholi na 2022 rok. str. 123

22. Wolne wnioski i sprawy bieżące.

23. Zakończenie.


(red.)

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza