0 3 min 2 lata

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tucholi informuje, że od dnia 01 stycznia 2022 r. przyjmowane są wnioski na dotacje dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców określonych branż według znowelizowanych przepisów w zakresie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19.

O dotację udzielaną na podstawie rozporządzenia z dnia 21 grudnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 mogą starać się mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy:

  • którzy na dzień 31 marca 2021 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami zgodnymi z poniższą tabelą:
L.p. Kod PKD Nazwa kodu
1. 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
2. 93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni
3. 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
  • których przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w grudniu 2021 r. był niższy co najmniej 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r., lub we wrześniu 2020 r., lub w listopadzie 2021 r.
  • którzy na podstawie ustawy z dnia 06 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców – nie mieli zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 31 marca 2021 r.

– Dodatkowo działalność gospodarcza mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy nie może być zawieszona w dniu składania wniosku o udzielenie dotacji.

– Działalność gospodarcza mogła być natomiast zawieszona w grudniu 2021 r. oraz odpowiednich miesiącach roku 2020 i 2021 wskazanych we wniosku do wykazania spadku przychodu.

Wysokość dotacji nie może przekroczyć 5 tys. zł. i jest ona bezzwrotna pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca lub mały przedsiębiorca będzie wykonywał działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji. Dotacja udzielana jest jednokrotnie.

Za datę udzielenia dotacji uznaje się dzień wypłaty środków przez PUP na konto przedsiębiorcy. Wartość dotacji stanowi pomoc publiczną.

Wniosek o udzielenie dotacji należy składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl do powiatowego urzędu pracy właściwego terytorialnie ze względu na siedzibę mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy.

Wnioski złożone w wersji papierowej nie będą rozpatrywane.

Wnioski o przyznanie dotacji mogą być składane od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 15 kwietnia 2022 r.

Szczegółowe informacje: 52 5590 815


(red.)

tucholski.pl