NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W POWIECIE TUCHOLSKIM

Estimated read time 2 min read

Informujemy, że zgodnie z ustawą  z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej Powiat Tucholski realizuje od dnia 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

W Powiecie Tucholskim zostały utworzone 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym jeden punkt usytuowany jest w 5 lokalach gminnych.

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów nieodpłatnej pomocy prawnej. Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

REJESTRACJA WIZYT

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się wyłącznie według kolejności zgłoszeń, po uprzednim umówieniu terminu. Wizytę w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej można zgłosić telefonicznie w godzinach pracy starostwa pod nr tel. (52) 5590751
Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Oprócz porad stacjonarnych odbywających się bezpośrednio w punktach, nadal można skorzystać z porady za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefonicznie).

Pod nr telefonu (52) 5590751 w godzinach pracy starostwa pracownik urzędu ustala termin porady w punkcie w Książnicy Tucholskiej, ul. Pocztowa 7B w Tucholi (punkt prowadzony przez adwokatów i radców prawnych od poniedziałku do piątku w godzinach 11:30 – 15:30) lub w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego zlokalizowanego 5 punktach gminnych:

  • Gostycyn – Gminny Ośrodek Kultury (poniedziałek 9:00 – 13:00
  • Lubiewo – Urząd Gminy w Lubiewie (wtorek 8:00 –  12:00)
  • Śliwice – Gminny Ośrodek Kultury (środa 13:00 – 17:00)
  • Cekcyn – Gminny Ośrodek Kultury (czwartek 8:00 – 12:00)
  • Kęsowo – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (piątek 8:00 – 12:00)

Ze względów bezpieczeństwa prosimy o stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, t.j. o zakładanie maseczek i dezynfekowanie rąk przy wejściu do punktu, a podczas udzielania porady zachowywanie odpowiedniego dystansu.


(red.)

tucholski.pl

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza