XLI sesja Rady Miejskiej w Tucholi

Estimated read time 2 min read

Początek sesji o godz. 900.

 Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie kworum.

3. Wybór sekretarza  sesji.

4. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Miejskiej w Tucholi.

5. Zbiorcza informacja dotycząca interpelacji i zapytań radnych oraz wniosków i spraw bieżących zgłoszonych podczas XL sesji Rady Miejskiej w Tucholi.

6. Informacja o pracy Burmistrza Tucholi.

7. Składanie interpelacji i zapytań.

8. Sprawozdanie z realizacji „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Tuchola na lata 2018-2022” za rok 2021.

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XL/295/21 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Tucholi.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Tuchola.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielana dotacji z budżetu gminy Tuchola na dofinansowanie kosztów w zakresie wymiany pieców na nowoczesne źródła ciepła.

12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXIX/286/21 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2022 rok.

14. Przyjęcie sprawozdań z działalności Komisji Rady Miejskiej w Tucholi za 2021 rok.

15. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2021 rok.

16. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2021 rok.

17. Wolne wnioski i sprawy bieżące.

18. Zakończenie.


(red.)

Niestety BiP gminny z którego pochodzi informacja nie ma udostępnionych materiałów sesyjnych, odnośnik jest nieaktywny ( sobota 29-01, godz. 21:51)

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza