INFORMACJA- SPORT, KULTURA, REKREACJA I TURYSTYKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, SPRZĘT REHABILITACYJNY-INSTYTUCJE

Estimated read time 4 min read

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi informuje, że 30 listopada 2022r. upływa termin składania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w 2023r.  w zakresie:

1) Organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

O dofinansowanie w w/w zakresie mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli:

1. prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku,

2. udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,

3. udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

 

2) Zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny.

O dofinansowanie w zakresie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się: jeden raz w roku – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

Wnioski o dofinansowanie w w/w zakresie można składać drogą elektroniczną, za pośrednictwem Systemu SOW. Darmowy System SOW (https://sow.pfron.org.pl) dostępny jest 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

Jedyne, co jest potrzebne to:

  • – dostęp do Internetu,
  • – aktywne konto w Systemie SOW,
  • – posiadanie podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego,

lub w wersji papierowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, ul. Kościuszki 16, 89-500 Tuchola.

Obowiązujące druki wniosków dostępne są na stronie internetowej: www.pcprtuchola.pl, w zakładce druki do pobrania

Szczegółowe informacje na temat możliwości otrzymania dofinansowań można uzyskać pod numerem telefonu: (52) 559 02 19.


Wymagane dokumenty:

1) aktualny wypis z krajowego rejestru sądowego lub innego organu rejestrowego (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku),
2) aktualny statut (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),
3) zaświadczenie lub oświadczenie o prowadzonej działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
4) dokumenty świadczące o prowadzonej działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
5) aktualne pełnomocnictwo (o ile dotyczy),
6) oświadczenie o:
a) kwalifikowalności podatku VAT,
b) oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej,
c) oświadczenie o posiadaniu odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
d) zaświadczenie lub oświadczenie o posiadaniu środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nie objętej dofinansowaniem ze środków PFRON,
e) oświadczenie o nieposiadaniu zaległości ani wymagalnych zobowiązań wobec PFRON,
f) oświadczenie o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz wobec Urzędu Skarbowego,
7) gdy wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015r., poz. 584, 699 i 875) dołącza:
a) zaświadczenie o pomocy de minimis otrzymane w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe, albo oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis w tym okresie,
b) informację o każdej pomocy innej niż de minimis, jaką otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz na dany projekt inwestycyjny, z którym jest związana pomoc de minimis,
c) oświadczenie, że nie jest przedsiębiorcą znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej, według kryteriów określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących udzielania pomocy,
8) gdy wnioskodawca jest pracodawcą prowadzącym zakład pracy chronionej do wniosku dołącza:
a) potwierdzoną kopię decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej,
b) informację o wysokości oraz sposobie wykorzystania zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych za okres 3 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
c) załączniki, o których mowa w punkcie 7),
9) klauzula informacyjna,
10) oświadczenia wnioskodawcy.


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2021 poz. 573, z późn. zm.)
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. 2015 poz. 926)


(red.)

PCPR Tuchola

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza