0 3 min 1 rok
Porządek obrad XLIII sesji Rady Powiatu Tucholskiego:

1.  Otwarcie sesji.
2.  Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
3.  Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
4.  Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Powiatu Tucholskiego.
5.  Sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie między sesjami.
6.  Przedłożenie informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o wynikach kontroli obiektów o podstawowym znaczeniu dla województwa kujawsko-pomorskiego. Informacja o stanie środowiska, w tym o zanieczyszczeniach obszaru Powiatu Tucholskiego.
7.  Przyjęcie informacji o stanie środowiska, rolnictwa i zasobów naturalnych w Powiecie Tucholskim.
8.  Cele i zadania realizowane przez instytucje działające na rzecz rolnictwa w Powiecie Tucholskim:
 a) Informacja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o zadaniach realizowanych przez  jednostkę na terenie Powiatu Tucholskiego.
b) Informacja o funkcjonowaniu i zadaniach doradztwa rolniczego, realizowanych na terenie Powiatu przez Kujawsko- Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.
c) Działania Powiatowej Izby Rolniczej w Tucholi na rzecz poprawy sytuacji w rolnictwie.
9.   Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2022.

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2022.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu Tucholskiego z organizacjami pozarządowymi.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia statutu związku powiatowo-gminnego o nazwie „Tucholski Związek Powiatowo-Gminny”.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy ogólnodostępnych aptek Powiatu Tucholskiego.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia powiatowej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Powiatowy Zakład Obsługi w Tucholi” oraz nadania jej statutu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia działań w celu dokapitalizowania Spółki „Szpital Tucholski” sp. z o.o.
16. Składanie zapytań i interpelacji.
17. W Wnioski i oświadczenia radnych.

18. Zamknięcie sesji.

(red.)