0 1 min 1 rok

O programie korekcyjno-edukacyjnym dla sprawców przemocy w rodzinie mówi Pani  Anna Szwinkowska z tucholskiego OPS-u.

„Program oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych RODZINA dla sprawców przemocy w rodzinie” opiera się na aktualnym stanie wiedzy/teorii z zakresu literatury przedmiotu dotyczącej problematyki przemocy w rodzinie oraz opisie zjawiska w perspektywie stosujących przemoc domową, diagnozie zjawiska przemocy domowej w świetle aktualnych wyników badań empirycznych w kontekście osób przejawiających to zjawisko, współczesnych tendencjach i podejściach w pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie – zawiera rekomendowany model oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, praktyczne rozwiązania służące edukacji i korekcji zachowań i postaw związanych z przemocą oraz rozwijające umiejętności samokontroli i konstruktywnego współżycia.


(red.)