0 2 min 1 rok

Ogłoszenie burmistrza Tucholi Tadeusza Kowalskiego o przyznaniu dotacji na realizację zadań publicznych w 2023 roku.

Po przeprowadzeniu naboru i oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) przyznano dotacje w zakresie:

1. Ochrony i promocji zdrowia

2. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

3. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

4. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych


(RED.)

TUCHOLA.PL