Dotacje w projekcie „KOMPETENCJE DLA SEKTORÓW”

Estimated read time 5 min read

Od 12 stycznia do 2 lutego przedsiębiorcy mogą składać wnioski na usługi rozwojowe z zakresu gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji.

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A.  ogłasza nabór formularzy zgłoszeniowych projektu pn. „Kompetencje dla sektorów – gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja” – RUNDA NR 6.

TERMIN ROZPOCZĘCIA NABORU: 12.01.2023 r. godzina 8:00.

TERMIN ZAKOŃCZENIA NABORU: 02.02.2023 r. godzina 15:00. Zastrzega się, zamknięcie naboru w przypadku wpłynięcia formularzy zgłoszeniowych na łączną kwotę odpowiadającą 150% alokacji.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW: System Operatora: https://gwsir.uslugi-rozwojowe.pl/ .

FORMA SKŁADANIA DOKUMENTÓW: Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić w Systemie Operatora, następnie wygenerować PDF i kolejno w zależności od formy składania należy go:

  1. a) wydrukować, podpisać, dołączyć skan w systemie i następnie wysłać elektronicznie w systemie Operatora z zastrzeżeniem iż dokumenty w oryginale w wersji papierowej zostaną dostarczone do odpowiedniego biura Projektu (osobiście/kurierem/pocztą)  w ciągu 7 dni roboczych pod rygorem nierozpatrzenia zgłoszenia.
  2. b) podpisać podpisem kwalifikowalnym oraz dołączyć podpisany dokument PDF w systemie i następnie wysłać elektronicznie w systemie Operatora. Zapisanie podpisanych dokumentów w formie innym niż PDF pozostawia go bez rozpatrzenia.

DOSTĘPNA ALOKACJA: 214 000,00 PLN.

Podczas rekrutacji będą przyznawane punkty premiujące określonych Przedsiębiorców i tworzona będzie lista rankingowa oraz lista rezerwowa zgodnie z poniższymi preferencjami:

posiadanie wiodącego PKD w sekcji: E36, E37, E39 –  premia na etapie rekrutacji 5 pkt;

brak skorzystania ze wsparcia rozwojowego w ramach konkursu nr:  POWR.02.21.00-IP.09-00-004/18 – premia na etapie rekrutacji 4 pkt;

dokonanie wyboru usług w ramach Bazy Usług Rozwojowych – premia na etapie rekrutacji 3 pkt;

wydelegują do udziału w usłudze rozwojowej kobiety/osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności – premia na etapie rekrutacji 2 pkt.

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WRAZ Z DOKUMENTACJĄ ZGŁOSZENIOWĄ DOSTĘPNE SĄ STRONIE PROJEKTU: www.arleg.eu/projekty/wodkan-i-rekultywacja/. WAŻNE! W dniu 02 stycznia 2023 r. nastąpiła aktualizacja Regulaminu!! oraz została zmieniona Rekomendacja Rady ds. Kompetencji w sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji, która stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. W rekomendacji zostały m.in. wprowadzone 3 nowe usługi rozwojowe, w większości proponowanych usług skrócono czas ich trwania oraz zostały zaktualizowane maksymalne kwoty dofinansowania osobogodziny usługi rozwojowej na pracownika. Zaproponowane przez Radę zmiany mają na celu lepsze dopasowanie do aktualnych warunków rynku pracy i potrzeb pracodawców. NOWE USŁUGI ROZWOJOWE:

Korzystanie z dostępnych otwartych narzędzi systemu informacji geograficznych,

Montowanie i konserwacja sieci wodociągowo-kanalizacyjnych,

Rekultywacja składowisk odpadów i innych terenów zdegradowanych.

WAŻNE INFORMACJE!

Warunkiem wzięcia udziału w rundzie naboru jest wcześniejsza rejestracja na stronie PARP poprzez Formularz rejestracyjny (I etap rekrutacji): https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/component/site/site/formularz-zgloszeniowy-kompetencje-dla-sektorow-2

Dokumenty lub oświadczenia składane przez Przedsiębiorstwo w procesie rekrutacji powinny być podpisane i ostemplowane w miejscach do tego przewidzianych przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji danego Przedsiębiorcy (zgodnie z CEiDG lub KRS). Jeżeli upoważnienie do podpisania dokumentów lub oświadczeń w imieniu danego Przedsiębiorstw wynika z udzielonego określonej osobie pełnomocnictwa szczególnego, pełnomocnictwo to musi być załączone do przekazywanych dokumentów. Wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 9 do Regulaminu.

Biuro projektu mieści się pod adresem:

  1. Macieja Rataja 26, 59-220 Legnica, tel. 76 862 27 77, adres  email: gwsir@arleg.eu,
  2. Armii Krajowej 5, 67-200 Głogów, tel. 76 862 27 77, adres  email: gwsir@arleg.eu, działa przez cały okres realizacji projektu od poniedziałku do piątku  z wyłączeniem świąt i dni wolnych od pracy, w godzinach 8:00-15:00.

Uprzejmie prosimy o podanie w Formularzu zgłoszeniowym prawidłowo funkcjonującej i na bieżąco monitorowanej skrzynki e-mail oraz osoby do kontaktów roboczych.

Maksymalna kwotę wsparcia to iloczyn liczby osób przewidzianych do wsparcia oraz limitu wsparcia na osobę wskazanego w §4 ust. 6 pkt.  1  Regulaminu tj. 7 867,80 zł; np. delegując na szkolenia 2 osoby, maksymalna kwotę wsparcia wynosi: 2×7867,80 = 15.735,60 zł.

Przedsiębiorca zobowiązany jest utrzymać deklaracje dot. ilość osób delegowanych do udziału w Projekcie pracowników należących do jednej/kilku z ww. preferencji we Wniosku o umowę i umowie. Utrata preferencji może skutkować odrzuceniem formularza zgłoszeniowego w sytuacji utraty miejsca na Liście rankingowej Przedsiębiorców z powodu przyznania nienależytego pierwszeństwa.

Przy  uzupełnianiu informacji dot.  otrzymanej pomocy de minimis można skorzystać z wyszukiwarki  SUDOP: https://sudop.uokik.gov.pl/search/aidBeneficiary

Wnioski, które wpłynęły przed ogłoszonym naborem, bądź na adres e-mail  (w przypadku braku stwierdzonej awarii systemu)- nie zostaną rozpatrzone. Wnioski przyjęte po godzinie 15:00 w trakcie trwania naboru, zostaną zarejestrowane w następnym dniu roboczym.

Braki w zakresie PODPISÓW OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO REPREZENTOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA na Formularzu zgłoszeniowego skutkuje jego  odrzuceniem.

Bieg oceny formularza zgłoszeniowego rozpocznie od dnia umieszczenia danego formularza zgłoszeniowego na liście rankingowej.

W przypadku awarii systemu Operatora, przyjmowanie Formularzy zgłoszeniowych (skanów bądź elektronicznych dokumentów podpisanych podpisem kwalifikowanym) będzie możliwe drogą mailową na adres mailowy gwsir@arleg.eu. Wówczas za dzień skutecznego doręczenia dokumentów zgłoszeniowych uznaje się datę i godzinę wpływu dokumentów w formie elektronicznej. Pozostałe zasady pozostają bez zmian. Informacja o awarii zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej Operatora.

Operator zastrzega możliwość anulowania rundy naboru w przypadku zaistnienia problemów technicznych mogących mieć wpływ na proces składania Formularzy zgłoszeniowych, w szczególności w przypadku zewnętrznej nieautoryzowanej ingerencji w działanie systemu Operatora lub w przypadku innych nieprzewidzianych sytuacji, które mogą skutkować nieprawidłowościami w procesie naboru Formularzy zgłoszeniowych.

 


(red.)

arleg.eu

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza