LIX sesja Rady Miejskiej w Tucholi

Estimated read time 3 min read

27 stycznia 2023 r. – piątek – odbędzie się LIX sesja Rady Miejskiej w Tucholi.

Początek sesji o godz. 900.

 Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Wybór sekretarza  sesji.

4. Przyjęcie protokołu z LV sesji Rady Miejskiej w Tucholi.

5. Przyjęcie protokołu z LVI sesji Rady Miejskiej w Tucholi.

6. Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Miejskiej w Tucholi.

7. Przyjęcie protokołu z LVIII sesji Rady Miejskiej w Tucholi.

8. Zbiorcza informacja dotycząca interpelacji i zapytań radnych oraz wniosków i spraw bieżących zgłoszonych podczas LV i LVI, LVII, LVIII sesji Rady Miejskiej w Tucholi.

9. Informacja o pracy Burmistrza Tucholi.

10. Składanie interpelacji i zapytań.

11. Sprawozdanie z realizacji „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2022” za rok 2022.

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Tuchola.

13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej przedłużenie ulicy Cegielnianej w Tucholi.

14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Bladowo.

15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul.  Podmiejskiej w Tucholi.

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Tuchola: „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.

17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania.

18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej przyznawane pod warunkiem zwrotu w ramach realizacji zadań własnych gminy.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LVI/393/22 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji ze środków budżetu gminy Tuchola na dofinansowanie kosztów w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest.

20. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu gminy Tuchola na dofinansowanie kosztów w zakresie wymiany pieców na nowoczesne źródła ciepła.

21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2023 rok.

22. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rady Miejskiej w Tucholi za 2022 rok.

23. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w  Tucholi za 2022 rok.

24. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2022 rok.

25. Wolne wnioski i sprawy bieżące.

26. Zakończenie.

 

Mat. sesyjne           


(RED.)

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza