Miejska Biblioteka Publiczna wspólną jednostką gminy i powiatu?

Estimated read time 3 min read

20 stycznia 2023 r. Starosta Tucholski Michał Mróz wraz z Zarządem Powiatu Tucholskiego spotkał się z Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tucholi, panią Hanną Szramka. Od wielu lat zadania Powiatu w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej realizowane są przez MBP na mocy porozumienia z Gminą Tuchola. Dzięki temu wszyscy mieszkańcy Powiatu Tucholskiego mają możliwość korzystania ze wszystkich usług i zasobów biblioteki na jednakowych zasadach.

Na spotkaniu w miłej atmosferze ustalono, że współpraca na dotychczasowych zasadach stanowi niewątpliwą korzyść dla obu stron i powinna być kontynuowana, warto tylko przypominać mieszkańcom wszystkich gmin naszego powiatu o możliwości korzystania z oferty tucholskiej biblioteki.

Do zadań biblioteki należy w szczególności:

 1. gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,
 2. obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie,
 3. zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa Powiatu Tucholskiego oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury,
 4. gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy,
 5. pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznego, organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych, opracowywanie i publikowania bibliografii regionalnych, a także innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym,
 6. udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno- metodycznej i szkoleniowej,
 7. sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji przez gminne biblioteki publiczne zadań określonych w art. 27 ust. 5 ustawy o bibliotekach,
 8. wykonywanie zadań związanych z funkcjonowaniem ogólnokrajowej sieci bibliotecznej,
 9. koordynację rocznej sprawozdawczości statystycznej bibliotek publicznych w powiecie,
 10. gromadzenie sprawozdań kwartalnych ilościowych i opisowych z działalności bibliotek gminnych,
 11. pomoc i poradnictwo w zakresie organizacji pracy powiatowej sieci bibliotecznej,
 12. prowadzenie działalności wydawniczej.

W tegorocznym budżecie powiatu na zadania biblioteki powiatowej zaplanowano 54 tysięcy złotych. Jest to o 20% więcej, niż w poprzednim roku, co spowodowane jest znaczącym wzrostem bieżących kosztów. Na spotkaniu wspólnie omawiano szczegóły przyszłych wydatków z dotacji, ale też omawiano wspólne problemy i bolączki, do których trzeba zaliczyć drastyczny wzrost kosztów ogrzewania i energii elektrycznej, bardzo wysoki koszt monitoringu i dozoru obiektu oraz problemy z parkowaniem, które dotyczą zarówno czytelników odwiedzających bibliotekę, jak też klientów Starostwa Powiatowego w Tucholi, gości sąsiadującej kręgielni i pizzerii  oraz podopiecznych Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Specjalnej Troski.

Omówiono też dotychczasowe działania wydawnicze i spotkania z autorami książek, zwracając przy tym uwagę na rosnące koszty związane z zapraszaniem znanych autorów spoza naszej okolicy. Już teraz Pani Dyrektor zaprosiła Zarząd powiatu oraz wszystkich mieszkańców naszego powiatu na spotkanie autorskie z panem Markiem Sassem, które odbędzie się 8 lutego br.


(red.)

tucholski.pl

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza