0 18 min 10 miesięcy

W poniedziałek (26 czerwca) odbędzie się ostatnie przed wakacjami posiedzenie sejmiku. W porządku obrad m.in. blok uchwał powołujących nowe rady społeczne wojewódzkich placówek medycznych. Transmisja online od godz. 10:00 i radzimy tucholanom pilnie ją oglądać.

Radni zapoznają się z przygotowanym przez dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Adama Szponkę raportem dotyczącym oceny zasobów pomocy społecznej, zawierającym m.in.  informację na temat sytuacji demograficzno-społecznej regionu, a także wnioski i rekomendacje dotyczące wsparcia niesamodzielnych osób starszych, osób z niepełnosprawnościami i przewlekle chorych, osób w kryzysie psychicznym, bezrobotnych i bezdomnych.

Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego Mariusz Leszczyński przedstawi aktualny raport na temat rozwoju województwa (tzw. raport wskaźnikowy), sporządzony na potrzeby monitorowania realizacji Strategii rozwoju województwa 2030+.

Trzecim przedstawianym raportem będzie aktualna informacja o realizacji inwestycji drogowych.

W ramach sprawowanego przez samorząd województwa mecenatu kultury sejmik zajmie się kwestią pomocy finansowej dla samorządu Bydgoszczy (druk nr 79/23 w porządku obrad) na organizację  Festiwalu Prapremier Bydgoszcz 2023 Kujawy/Pomorze, przygotowywanego przez bydgoski Teatr Polski. To 22. edycja wydarzenia, które należy do najważniejszych przeglądów teatralnych w kraju, prezentujących trendy we współczesnym teatrze.

Sejmik rozpatrzy projekt uchwały w sprawie zgody na zakup nieruchomości w Tucholi (druk nr 89/23)  – działki oraz zabytkowych budynków, w których znajduje się Muzeum Borów Tucholskich. W przyszłości planuje się włączyć to muzeum do struktury Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa.

W porządku obrad także debata nad Kujawsko-Pomorskim Programem Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży oraz Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży 2023–2029 (druk nr 86/23). Program uszczegóławia ustalenia naszej Strategii 2030+ oraz polityki edukacyjnej województwa. Ważnym elementem tej polityki są stypendia dla uczniów. Sejmik rozpatrzy projekty uchwał w sprawie regulaminów programów stypendialnych „Prymus Pomorza i Kujaw II” (druk nr 84/23) i „Zawodowe Talenty Kujaw i Pomorza” (druk nr 85/2023). Oba będą finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, krajowych środków publicznych oraz budżetu województwa.

Duży blok uchwał dotyczy powołania nowych rad społecznych w publicznych instytucjach leczniczych i wyboru przedstawicieli województwa do ich składów. Rady społeczne w zakładach opieki zdrowotnej są organami opiniodawczymi i doradczymi.

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie sesji – początek 10:00 w sali im. Władysława Raczkiewicza (nr 215)
  w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, pl. Teatralny 2.
 2. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie protokołu z LVII sesji sejmiku.

 1. Informacja z pracy sejmiku województwa – przedstawia przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska.
 2. Informacja z pracy zarządu województwa – przedstawia marszałek województwa Piotr Całbecki.
 3. Prezentacja Oceny zasobów pomocy społecznej województwa kujawsko-pomorskiego za rok 2022 – przedstawia Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu Adam Szponka.
 4. Prezentacja raportu pn. Monitoring zmian stanu rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego za rok 2021 (Raport wskaźnikowy), wykonanego na potrzeby monitorowania realizacji ustaleń Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku – Strategia Przyspieszenia 2030+ – przedstawia Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku Mariusz Leszczyński.
 5. Informacja o stanie realizacji inwestycji drogowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, stan na 31.05.23 r. – przedstawia marszałek województwa Piotr Całbecki.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2023-2039 – projekt zarządu województwa*.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2023 – projekt zarządu województwa*.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Przysieku Spółka z o.o. z siedzibą w Przysieku – projekt zarządu województwa – druk nr 76/23.
 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów przeprowadzających egzaminy kandydatów na kierowców i kierowców – projekt zarządu województwa – druk nr 88/23.
 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości położonej w Tucholi – projekt zarządu województwa – druk nr 89/23.
 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego – projekt zarządu województwa – druk nr 90/23*.
 12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Bydgoszcz – projekt zarządu województwa – druk nr 79/23.
 13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu – projekt zarządu województwa – druk nr 77/23.
 14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy – projekt zarządu województwa – druk nr 78/23.
 15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu dla strefy miasto Włocławek – aktualizacja – projekt zarządu województwa – druk nr 80/23.
 16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu dla strefy kujawsko-pomorskiej – aktualizacja – projekt zarządu województwa – druk nr 81/23.
 17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu dla strefy miasto Toruń – aktualizacja – projekt zarządu województwa – druk nr 82/23.
 18. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu dla strefy aglomeracja bydgoska – aktualizacja – projekt zarządu województwa – druk nr 83/23.
 19. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Kujawsko-Pomorskiego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży oraz Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży na lata 2023-2029 – projekt zarządu województwa – druk nr 86/23.
 20. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie projektu Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw II” – projekt zarządu województwa – druk nr 84/23.
 21. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie projektu Regulaminu przyznawania stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w ramach projektu „Zawodowe Talenty Kujaw i Pomorza”– projekt zarządu województwa – druk nr 85/23.
 22. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli do składu rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą – projekt zarządu województwa – druk nr 52/23 (Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu).
 23. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą – projekt zarządu województwa – druk nr 53/23 (Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu).
 24. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli do składu rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą przedsiębiorcą – projekt zarządu województwa – druk nr 54//23 (Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu).
 25. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą przedsiębiorcą – projekt zarządu województwa – druk nr 55/23 (Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu).
 26. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli do składu rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą – projekt zarządu województwa – druk nr 56/23 (Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku).
 27. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą – projekt zarządu województwa – druk nr 57/23 (Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku).
 28. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli do składu rady społecznej
  w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą – projekt zarządu województwa – druk nr 58/23 (Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy).
 29. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą – projekt zarządu województwa – druk nr 59/23 (Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy).
 30. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli do składu rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą – projekt zarządu województwa – druk nr 60/23 (Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy).
 31. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą – projekt zarządu województwa – druk nr 61/23 (Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy).
 32. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli do składu rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą – projekt zarządu województwa – druk nr 62/23 (Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy).
 33. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą – projekt zarządu województwa – druk nr 63/23 (Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy).
 34. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli do składu rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą – projekt zarządu województwa – druk nr 64/23 (Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy).
 35. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą – projekt zarządu województwa – druk nr 65/23 (Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy).
 36. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli do składu rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą – projekt zarządu województwa – druk nr 66/23 (Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy).
 37. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały powołania rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą – projekt zarządu województwa – druk nr 67/23 (Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy).
 38. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli do składu rady społecznej
  w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą – projekt zarządu województwa – druk nr 68/23 (Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy).
 39. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą – projekt zarządu województwa – druk nr 69/23 (Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy).
 40. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli do składu rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą – projekt zarządu województwa – druk nr 70/23 (Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy).
 41. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą – projekt zarządu województwa – druk nr 71/23 (Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy).
 42. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli do składu rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą – projekt zarządu województwa – druk nr 72/23 (Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu).
 43. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą – projekt zarządu województwa – druk nr 73/23 (Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu).
 44. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie ze skargi – projekt Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – druk nr 7/23.
 45. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi – projekt Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – druk nr 8/23.
 46. Informacja o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach.
 47. Interpelacje i zapytania radnych.
 48. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 49. Wolne głosy i wnioski.
 50. Zamknięcie sesji.

 

* projekt uchwały będzie przekazany w terminie późniejszym

– materiały dostępne również na stronie: www.sejmik.kujawsko-pomorskie.pl; zakładka: sesje

Załączniki(red.)

kujawsko-pomorskie.pl