LXVIII sesja Rady Miejskiej w Tucholi

Estimated read time 2 min read

29 września 2023 r. – piątek – odbędzie się LXVIII sesja Rady Miejskiej w Tucholi.

Początek sesji o godz. 900.    

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Wybór sekretarza  sesji.

4. Przyjęcie protokołu z LXIV sesji Rady Miejskiej w Tucholi.

5. Przyjęcie protokołu z LXV sesji Rady Miejskiej w Tucholi.

6. Przyjęcie protokołu z LXVI sesji Rady Miejskiej w Tucholi.

7. Przyjęcie protokołu z LXVII sesji Rady Miejskiej w Tucholi.

8. Zbiorcza informacja dotycząca interpelacji i zapytań radnych oraz wniosków i spraw bieżących zgłoszonych podczas LXIV, LXV, LXVI, LXVII sesji Rady Miejskiej w Tucholi.

9. Informacja o pracy Burmistrza Tucholi.

10. Składanie interpelacji i zapytań.

11. Informacja o realizacji budżetu Gminy Tuchola za I półrocze 2023 r. (informacja zostanie przedstawiona na sesji Rady Miejskiej w Tucholi).

12. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.

13. Podjęcie uchwały zmieniającej „Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii” w Gminie Tuchola na lata 2022-2025.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia z zarządzenia sołectwa Legbąd składnika mienia komunalnego.

15. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod drogę w obrębie Bladowo.

16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Tuchola dotacji celowej dla Parafii p.w. Bożego Ciała w Tucholi na sfinansowanie prac remontowych.

17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2023 rok.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuchola.

19. Wolne wnioski i sprawy bieżące.

20. Zakończenie.

 

Mat. sesyjne 1     

Mat. sesyjne 2             


(red.)

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza