Wrzesień dla przedsiębiorczych

Estimated read time 5 min read

Starosta Tucholski oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tucholi wychodząc naprzeciw potrzebom pracodawców i przedsiębiorców powiatu tucholskiego zgłoszonym podczas majowej edycji spotkań – zaprosili w ramach WRZEŚNIA DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH do wygłoszenia prelekcji następujące instytucje:

 1. 11 września Państwowa Inspekcja Pracy – „Nowelizacja Kodeksu pracy-zmiany kadrowe”

PIP jest organem, który sprawuje nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy. Zajmuje się głównie sprawdzaniem, czy zachowane są przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, kontroluje także przestrzeganie przepisów, które dotyczą legalności zatrudnienia oraz innej pracy zarobkowej. Tematem przewodnim spotkania było przekazanie informacji nt. obowiązków pracownika i pracodawcy wynikających z umowy o pracę.

Instytucję reprezentowała Pani Ewa Weśniuk – starszy inspektor pracy w Państwowej Inspekcji Pracy w Bydgoszczy.

Program zawierał następujące zagadnienia:

 • zmiany w umowach o pracę;
 • nowe obowiązki informacyjne pracodawcy;
 • przesłanki wprowadzenia i sposób przeprowadzania kontroli trzeźwości; pracowników oraz innych środków działających podobnie do alkoholu;
 • praca zdalna, przykłady dokumentów;
 • bhp w przypadku wykonywania pracy zdalnej;
 • ocena ryzyka zawodowego w pracy zdalnej, wypadki przy pracy.

Na spotkanie przybyli lokalni przedsiębiorcy lub ich przedstawiciele oraz pracownicy biur rachunkowych. W związku z nowym przedmiotem w szkołach ponadpodstawowych – Biznes i zarządzanie – także uczniowie jednej z klas Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi mieli możliwość poznania „od podszewki” zasad dotyczących praw i obowiązków wynikających z zawarcia umowy o pracę.

Frekwencja tego dnia dopisała – przybyło łącznie 70 osób.

 1. 13 września Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – „Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, przystosowanie stanowisk pracy dla tych osób”

Przedstawiciel Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Toruniu – Pan Marcin Wrona specjalista ds. wsparcia i współpracy z pracodawcami- wprowadził uczestników spotkania w tematykę uprawnień i obowiązków pracodawców wobec osób niepełnosprawnych w 2023 r.

Podczas prelekcji opowiedział o:

 • zasadach ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnościami,
 • zasadach ubiegania się o refundację składek ZUS dla przedsiębiorców z orzeczoną niepełnosprawnością,
 • wypełnianiu wniosków o dofinansowanie i refundację,
 • zmianach w systemie dofinansowań i refundacji obowiązujących od 1 stycznia 2023r.,
 • modelu wsparcia osób z niepełnosprawnościami w środowisku pracy.

W spotkaniu udział wzięło 27 uczestników.

 1. 20 września Urząd Skarbowy – „Rozliczenia VAT w handlu międzynarodowym oraz SLIM VAT3”

Powiatowy Urząd Pracy w Tucholi umożliwił spotkanie z pracownikami Krajowej Administracji Skarbowej. Była to kontynuacja bardzo dobrej współpracy pomiędzy naszymi instytucjami i rezultat dobrych praktyk przekładający się na konkretne działania.

Prelekcję prowadzili pracownicy Urzędu Skarbowego w Tucholi: Pani Alicja Słowikowska, Pani Dorota Ledzinska oraz Pan Zdzisław Tysarczyk.

Uczestnikom – przybyło 45 osób – przekazano najnowsze zmiany podatkowe dotyczące m.in. rozliczeń VAT  w handlu międzynarodowym oraz w SLIM VAT-3. Przedsiębiorcy uzyskiwali również na bieżąco odpowiedzi na zadawane pytania.

 1. 26 września Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich – „Możliwości wsparcia w ramach funduszy europejskich na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwoju”

Spotkanie poprowadził Pan Krzysztof Skalski reprezentujący Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bydgoszczy. Skierowane było ono przede wszystkim do przedsiębiorców chcących uzyskać wiedzę w zakresie aktualnych i planowanych możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich. Do udziału w wydarzeniu zaproszono także jedną z klas Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych, aby pokazać młodzieży jedną z możliwości wejścia na rynek pracy z wiedzą niezbędną do rozpoczęcia kariery zawodowej po ukończeniu edukacji.

Poruszano takie zagadnienia, jak m.in.:

 • struktura sieci punktów informacyjnych funduszy europejskich;
 • warunki, kryteria i procedury korzystania z tych funduszy;
 • proces ubiegania się o dofinansowanie „krok po kroku”;
 • główne typy innowacji;
 • typy projektów;
 • zasady realizacji wsparcia.

Prowadzący na bieżąco odpowiadał również na zadawane pytania.

Realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Tucholi cykl spotkań zarówno w maju, jak i we wrześniu  znakomicie wpisał się w założenia Europejskiego Roku Umiejętności 2023.

Za koordynację działań w ramach ww. Roku w Polsce odpowiada Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (Departament Rynku Pracy).

Przesłanką do przyjęcia hasła UMIEJĘTNOŚCI dla cyklicznie organizowanego Roku Europejskiego jest wzrastające znaczenie umiejętności kadr w szybko zmieniającej się rzeczywistości społeczno-gospodarczej. Celem nadrzędnym działań w zakresie rozwoju umiejętności jest, z jednej strony, tworzenie warunków do podejmowania wysokiej jakości zatrudnienia przez obywateli, a z drugiej – wyposażenie kadr w kwalifikacje potrzebne z punktu widzenia nowoczesnej i zrównoważonej gospodarki europejskiej.

Powiatowy Urząd Pracy w Tucholi otrzymał od osób uczestniczących w prelekcjach same pozytywne informacje zwrotne, które świadczą o potrzebie organizowania bezpłatnych spotkań ze specjalistami z różnych instytucji. Podkreślano ogromne doświadczenie oraz znakomity przekaz wiedzy przez prelegentów, co sprzyjało przyswajaniu ważnej wiedzy słuchaczom. Daje to solidne podstawy do wpisania podobnych wydarzeń na stałe do kalendarza działań PUP.


(red.)

tucholski.pl

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza