LVII sesja Rady Powiatu Tucholskiego

Estimated read time 2 min read

LVII sesja Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się w dniu 24 listopada 2023 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7.

Porządek obrad LVII sesji Rady Powiatu Tucholskiego:
1.  Otwarcie sesji.
2.  Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
3.  Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
4.  Przyjęcie protokołu z LV sesji Rady Powiatu Tucholskiego.
5.  Sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie między sesjami.
6.  Przedłożenie informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o wynikach kontroli obiektów o podstawowym znaczeniu dla województwa kujawsko-pomorskiego. Informacja o stanie środowiska, w tym o zanieczyszczeniach obszaru Powiatu Tucholskiego.
7.  Przyjęcie informacji o stanie środowiska, rolnictwa i zasobów naturalnych w Powiecie Tucholskim.
8.  Raport o realizacji Programu Ochrony Środowiska Powiatu Tucholskiego za lata 2021 – 2022.
9.  Cele i zadania realizowane przez instytucje działające na rzecz rolnictwa w Powiecie Tucholskim:
•Informacja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o zadaniach realizowanych przez jednostkę na terenie Powiatu Tucholskiego.
•Informacja o funkcjonowaniu i zadaniach doradztwa rolniczego, realizowanych na terenie Powiatu przez Kujawsko- Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.
•Działania Powiatowej Izby Rolniczej w Tucholi na rzecz poprawy sytuacji w rolnictwie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2023.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2023 – 2033.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2023.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu Tucholskiego z organizacjami pozarządowymi.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy ogólnodostępnych aptek Powiatu Tucholskiego.
16. Składanie zapytań i interpelacji.
17. Wnioski i oświadczenia radnych.
18. Zamknięcie sesji.

(red.)

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza