TRWAJĄ KONTROLE SZAMB I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY TUCHOLA

Estimated read time 2 min read

Obecnie na terenie gminy Tuchola prowadzone są kontrole zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.
Celem kontroli jest zapobieganie zanieczyszczaniu środowiska naturalnego: gleby, wód gruntowych i zbiorników wodnych.


Podczas kontroli właściciel nieruchomości zobowiązany jest do okazania zawartej umowy z przedsiębiorcą odbierającym ścieki oraz dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za usługę (rachunki, faktury) uprawnionym pracownikom Urzędu Miejskiego w Tucholi. Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu ścieków z szamba.
W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków również należy pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tuchola.
Właściciel nieruchomości musi to także odpowiednio udokumentować, tj. poprzez okazanie podpisanej umowy na wywóz osadów ściekowych oraz dowodów uiszczania opłaty za tę usługę.
Właściciele nieruchomości, którzy nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, powinni uczynić to niezwłocznie.
Wykaz podmiotów uprawnionych do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Tuchola dostępny jest na stronie bip.tuchola.pl w zakładce Gospodarka odpadami komunalnymi – Nieczystości ciekłe 
Jeżeli nieruchomość zlokalizowana jest na terenie, gdzie istnieje możliwość podłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej, właściciel nieruchomości ma bezwzględny obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci (obowiązek nie dotyczy nieruchomości wyposażonych w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych).
Podstawa prawna:
art. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 ze zm.)


(red.)

Ratusz.

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza