Zmiany przepisów regulujących kwestie związane z nabywaniem i zbywaniem pojazdów od 1 stycznia 2024

Estimated read time 3 min read

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2024 r. zmianie ulegają przepisy regulujące kwestie związane z nabywaniem i zbywaniem pojazdów, obowiązkami z tego wynikającymi oraz ewentualnymi karami, w przypadku niedopełnienia obowiązków wynikających ze zmienianych przepisów, i tak:

 1. W miejsce możliwości zgłoszenia nabycia pojazdu wchodzi obowiązek jego rejestracji
  w terminie 30 dni (w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami termin wynosi 90 dni).
 2. Obowiązek rejestracji pojazdu zostaje również rozszerzony na wszystkie pojazdy sprowadzone z zagranicy (dotychczas obowiązek dotyczył tylko pojazdów sprowadzonych z terenu Unii Europejskiej), w terminach, o których mowa powyżej.
 3. W przypadku niewykonania obowiązków wymienionych w punktach nr 1 i 2, właściciel pojazdu podlega karze pieniężnej w wysokości 500 zł (przedsiębiorca prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami – 1000 zł).
 4. W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w punktach nr  1 i 2,
  w terminie 180 dni od dnia nabycia pojazdu, nakłada się karę w wysokości 1000 zł (przedsiębiorca prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą
  w zakresie obrotu pojazdami – 2000 zł).
 5. W przypadku niezgłoszenia zbycia pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie 30 dni, kara wynosić będzie 250 zł (zgłoszenie zbycia pojazdu przez jednego ze współwłaścicieli pojazdu, wypełnia jednocześnie obowiązek wszystkich współwłaścicieli).

Obowiązek ten dotyczy wszelkich sposobów nabycia/zbycia pojazdów, np.: kupna, sprzedaży, zamiany,  darowizny, spadkobrania.

Decyzje o nakładaniu przez Starostę ww. kar mają charakter związany, co oznacza,
że w przypadku ustalenia zaistnienia przesłanek faktycznych wskazanych w tym przepisie organ musi wydać decyzję o nałożeniu kary.

Kar nie stosuje się w przypadkach oddania pojazdu do stacji demontażu pojazdów lub jego zbycia, przed upływem terminów, o których mowa powyżej.

Powyższe zmiany wprowadzone zostają ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości
(Dz. U. z 2023 poz. 1394).

Rejestracji pojazdu można dokonać po uprzednim umówieniu wizyty w Referacie Komunikacji Starostwa Powiatowego w Tucholi – telefonicznie pod nr 52 5590721,
52 5590722 lub osobiście w pokoju nr 2, a zawiadomienie o zbyciu pojazdu w pokoju nr 1
(bez wcześniejszego umówienia) osobiście lub drogą elektroniczną poprzez platformę
ePUAP.


(red.)

tucholski.pl

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza