Debata w Przysieku: przyszłość europejskiego rolnictwa

Estimated read time 3 min read

Unijna wspólna polityka rolna po 2027 roku jest tematem dzisiejszej (17 stycznia) konferencji w Przysieku pod Toruniem, w której uczestniczą przedstawiciele środowisk rolniczych i związani z wsią samorządowcy oraz eksperci. Gospodarzem spotkania jest marszałek Piotr Całbecki, który pracuje obecnie nad opinią Europejskiego Komitetu Regionów (KR) na temat przyszłości europejskiego rolnictwa.

– Komitet Regionów zawsze opowiadał się za tym, by to regiony odgrywały główną rolę w zarządzaniu polityką rolną i jej wdrażaniu, bo oznacza to lepsze dostosowanie funduszy i narzędzi do specyfiki terytorialnej i sektorowej. [W przygotowywanej opinii] chcemy zaproponować między innymi właśnie takie podejście –  aby nie Bruksela, nie Paryż czy Warszawa, ale regiony decydowały o tym jak dystrybuować środki. Chcielibyśmy by każdy region opracowywał własną strategię wykorzystywania tych pieniędzy. Moją rolą jest dzisiaj pilnie wsłuchanie się w artykułowane podczas debaty tezy i postulaty – powiedział przed rozpoczęciem spotkania marszałek Piotr Całbecki.

Tematy, które pojawiają się podczas dyskusji, to m.in. nowe wyzwania związane z możliwą przyszłą integrację europejską Ukrainy, wspólna polityka eksportowa i polityka krótkich łańcuchów dostaw żywności.

Opinia KR na temat przyszłości wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej będzie jednym  z kluczowych dokumentów dotyczących przyszłości tej ważnej dziedziny gospodarki na naszym kontynencie. Marszałek Piotr Całbecki – który jest jednym z dwóch współsprawozdawców dokumentu (drugim jest przewodnicząca Komisji Zasobów Naturalnych w KR Isilda Gomes) – bezpośrednio po nominacji publicznie deklarował, że przed przygotowaniem dokumentu będzie się konsultował m.in. ze środowiskami producentów rolnych w naszym województwie.

Pierwsza dyskusja na temat przygotowywanej opinii na forum Europejskiego Komitetu Regionów została zaplanowana na 5 lutego, pierwszy projekt dokumentu powinien się pojawić na początku marca, jego przyjęcie zaplanowano na czerwcowe posiedzenie plenarne KR.

Gospodarz naszego województwa wielokrotnie reprezentował nasz region i Komitet Regionów na forum europejskim zabierając głos w kwestiach związanych z rolnictwem i przyszłą reformą wspólnej polityki rolnej, podkreślając za każdym razem rolę, jaką mają tu do odegrania europejskie regiony. Konsekwentnie opowiada się za zrównoważonym rozwojem uwzględniającym kwestie ochrony środowiska, za zachowaniem bioróżnorodności i wzmocnieniem rolnictwa ekologicznego, za wzmocnieniem i promocją lokalnych systemów żywnościowych, a także przeciw nadmiernej chemizacji rolnictwa. Realizacja tych postulatów przez Radę Europejską i Komisję Europejską jest szansą dla rozwoju społeczno-gospodarczego naszego województwa.


(red.)

Mat. nadesłane.

Fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza