Nabór wniosków wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego

Estimated read time 2 min read

Powiatowy Urząd Parcy w Tucholi ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Wnioski przyjmowane będą w dniach od 11 do 22 marca 2024 roku. Maksymalna kwota refundacji  to 38.000 zł.

Informacje Anna Siniło  pokój 205 ( II piętro) nr telefonu 52 55 90 807  lub 782 021 518

Proponowana forma zabezpieczenia zwrotu przyznanych środków :

 poręczenie
Poręczenie musi zostać udzielone przez co najmniej 2 poręczycieli, będących osobami fizycznymi,  z których każdy osiąga wynagrodzenie lub dochód na poziomie co najmniej 4.500 zł brutto miesięcznie. W przypadku poręczenia małżonków poręczycielem może być jedna ze stron. Poręczycielem może być współmałżonek tylko w przypadku ustanowienia rozdzielności majątkowej w formie aktu notarialnego lub orzeczenia sądu (kserokopia dokumentu potwierdzona za zgodność  z oryginałem dołączona do oświadczeń).Poręczenie może być udzielone wyłącznie za pisemną zgodą współmałżonka poręczyciela (nie dotyczy rozdzielności majątkowej). Poręczyciele zobowiązani są do podpisania umowy poręczenia osobiście w siedzibie urzędu w obecności upoważnionego pracownika.

 akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika
Wnioskodawca jest właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości, której min. Wartość wynosi 120% wnioskowanej kwoty.

 blokada środków zgromadzonych na rachunku bankowym
Wnioskodawca musi mieć zgromadzone środki w wysokości 120% przyznanego dofinansowania.
Blokada  sporządzana jest po podpisaniu umowy i obowiązywać będzie do czasu wywiązania się  Wnioskodawcy z warunków umowy,

 gwarancja bankowa  wnioskodawca podpisuje z bankiem umowę gwarancji bankowej, do wysokości       120% przyznanego dofinansowania.

 

Załączniki

Wniosek doposażenie 2024.doc (doc, 233 KB)
(3)oświadczenie o pomocy de minimis 2023 (6).docx (docx, 15 KB)
formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_-_rozporzadzenie_KE_nr_1407_2013_(obowiazuje_od_dnia_15112014) (2).pdf (pdf, 714 KB)
(7)oświadczenie poręczyciel 2022.docx (docx, 22 KB)
(7)oświadczenie akt notarialny o poddaniu się egzekucji.docx (docx, 18 KB)

(red.)

Vortal PUP Tuchola

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza