Informacja o projekcie „Rodzina w centrum Etap I”

Estimated read time 3 min read

Powiat Tucholski/PCPR informuje o przystąpieniu do realizacji projektu partnerskiego pn. „Rodzina w centrum Etap I”, nr projektu: FEKP.08.25-IZ.00-0003/23, nr naboru: FEKP.08.25-IZ.00-056/23, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021- 2027, Priorytet 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji włączenia społecznego, Działanie 08.25 Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

opis projektu (163kB) pdf   Informacja na stronie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu

Status projektu: wybrany do dofinansowania
Data zawarcia umowy o partnerstwie: 06.03.2024 r.
Planowany okres realizacji: 1.01.2024 r. – 31.12.2026 r.

Powiat Tucholski zadeklarował wolę przystąpienia w charakterze Partnera do projektu pn. „Rodzina w centrum Etap I”, współfinansowanego z Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027, Priorytet FEKP.08 Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie FEKP.08.25 Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. W latach 2016-2023 Powiat Tucholski/PCPR realizował, w partnerstwie z Województwem Kujawsko-Pomorskim (Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu) oraz innymi partnerami projekty o tożsamym charakterze, tj. Rodzina w Centrum.

Z uwagi na pozytywne rezultaty poprzedniego przedsięwzięcia i ogromną korzyść dla rodzin z naszego terenu, Powiat Tucholski podjął decyzję o współpracy w działaniach na rzecz poprawy funkcjonowania rodzin także w perspektywie finansowej 2021-2027.

W ramach projektu w województwie kujawsko-pomorskim powstanie spójny i zintegrowany system wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych, celem którego jest rozwój usług wspierających i aktywizujących rodziny w środowisku lokalnym o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym. Działania podjęte w projekcie będą miały na celu:

  • stworzenie optymalnych warunków dla prawidłowego funkcjonowania rodziny (w tym opieki nad dzieckiem);
  • poprawę możliwości rozwojowych rodziny i jej zdolności do przezwyciężania kryzysów poprzez zwiększenie dostępności do usług społecznych;
  • rozwój współpracy instytucji pomocowych i innych podmiotów zaangażowanych w pracę z dzieckiem i rodziną;
  • rozwój pieczy zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych poprzez rozszerzenie pakietu wsparcia w środowisku oraz przeszkolenie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej;
  • rozwój usług środowiskowych skierowanych do usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej;
  • umożliwienie dostępu do usług wsparcia dla rodzin, w tym rodzin zastępczych;
  • działania na rzecz wzmocnienia procesu usamodzielniania dzieci i młodzieży;
  • podnoszenie kompetencji i doskonalenie kadry wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, wolontariuszy i pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej;
  • działania diagnostyczno-terapeutyczne w obszarze FASD.

(red.)

tucholski.pl

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza