13 czerwca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Program ochrony środowiska

3 min read

Na podstawie art.12pkt11ustawy z dnia 5czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym(Dz.U. z2020r. poz.920t.j.) w związku z art.18ust.1ustawy dnia 27kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z2020r., poz.1219t.j.)uchwala się, co następuje:

§1.1.Przyjąć „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Tucholskiego na lata 2021-2024zperspektywą do roku 2028”, stanowiący załącznik nr 1do niniejszej uchwały.

2.Przyjąć „Prognozę Oddziaływania na Środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Tucholskiego na lata 2021–2024zperspektywą do roku 2028”, stanowiącą załącznik nr 2do niniejszej uchwały.

§2.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tucholskiego.§3.Uchwała wchodzi wżycie z dniem podjęcia.

Zgodnie z zapisami art.18ust.1cytowanej wyżej ustawy Prawo ochrony środowiska Rada Powiatu Tucholskiego przyjęła „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Tucholskiego na lata 2021-2024zperspektywą do roku 2028” oraz „Prognozę Oddziaływania na Środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Tucholskiego na lata 2021–2024zperspektywą do roku 2028”, opracowane przez firmę TERRA PROJEKT Danuta Mazurczak, Joanna Witkowska s.c. z siedzibą przy ul. Zamkowej 4a/1, 62-070 Dąbrówka.

Potrzeba przyjęcia ww. Programu wynika z okresu obowiązywania poprzedniego Programu i konieczności dostosowania go do aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej oraz stanu środowiska, które zmieniły się od dnia uchwalenia poprzedniego Programu do chwili obecnej.Opracowanie „Prognozy Oddziaływania na Środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Tucholskiego na lata 2021–2024zperspektywą do roku 2028”, wynika z art.51ustawy z dnia 3października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. z2020r. poz.283ze zm.). Nakłada on na organy administracji opracowujące projekty polityk, strategii, planów lub programów obowiązek przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji tych dokumentów.

Głównym celem Prognozy Oddziaływania na Środowisko jest określenie możliwych skutków w środowisku, jakie mogą wystąpić w wyniku realizacji ww. Programu. Prognoza przedstawia zalecenia dotyczące przeciwdziałania ewentualnym negatywnym skutkom oraz sposoby ich minimalizacji.W związku z tym, że opracowanie dokumentów wymagało udziału społeczeństwa, Projekt Programu Ochrony Środowiska wraz z Prognozą, zgodnie z art.39ww. ustawy z dnia 03października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko został wyłożony do publicznego wglądu w terminie od dnia 18listopada 2020r. do 09grudnia 2020r., poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń tut. organu oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej.

W trakcie prowadzonego postępowania nie zgłoszono żadnych uwag i wniosków dot. ww. projektów.Projekt dokumentu wraz z prognozą został zaopiniowany przez: Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego –Uchwała Nr51/2217/20 zdnia 22grudnia 2020r. oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy –pismo N NZ.9022.1.410.2020 z dnia 21października 2020r.Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, pismem znak: WOO.410.313.2020. KB z dnia 12listopada 2020r. , w/w dokumenty zaopiniowała pozytywnie.

Komentarz.

Wkrótce przekonamy się ile warte są te ustalenia i to w konkretnych przypadkach.[Red.]


(red.)

BiP

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook