13 czerwca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

XVI sesja Rady Miejskiej w Tucholi

3 min read

19 grudnia 2019 r. – czwartek – w sali 203 Urzędu Miejskiego, pl. Zamkowy 1 odbędzie się XVI sesja Rady Miejskiej w Tucholi.

Początek sesji o godz.900.

Porządek obrad:

 •  1. Otwarcie sesji.
 •  2. Stwierdzenie quorum.
 •  3. Wybór sekretarza  sesji.
 •  4. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Miejskiej w Tucholi.
 •  5. Zbiorcza informacja dotycząca interpelacji i zapytań radnych oraz wniosków i spraw bieżących zgłoszonych podczas XV sesji Rady Miejskiej w Tucholi 22 listopada 2019 r.
 •  6. Informacja o pracy Burmistrza Tucholi.
 •  7. Składanie interpelacji i zapytań.
 •  8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2020 rok (materiał dostarczony wcześniej):
 • 1) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu.
 • 2) Przedstawienie opinii komisji Rady Miejskiej.
 • 3) Przedstawienie własnych autopoprawek Burmistrza do projektu budżetu oraz dokonanych na podstawie opinii i wniosków komisji Rady Miejskiej.
 • 4) Uzasadnienie nieuwzględnionych wniosków.
 • 5) Dyskusja.
 • 6) Przedstawienie ewentualnych autopoprawek Burmistrza dokonanych w wyniku wniosków zgłoszonych podczas sesji.
 • 7) Głosowanie nad autopoprawkami Burmistrza do projektu uchwały budżetowej.
 • 8) Głosowanie uchwały budżetowej.
 •  9. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuchola na lata 2020-2026 (materiał dostarczony wcześniej).
 • 10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości.
 • 11. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Tucholi.
 • 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.
 • 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tuchola.
 • 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Tuchola na rok szkolny 2019/2020.
 • 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uczniów uzdolnionych w gminie Tuchola”.
 • 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Tuchola na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.
 • 17. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zniesienia nazwy miejscowości Barłogi (osada leśna) w gminie Tuchola.
 • 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii” w Gminie Tuchola na rok 2020.
 • 19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Tuchola do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
 • 20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2019 rok.
 • 21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Tucholi na 2020 rok.
 • 22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tucholi na 2020 rok.
 • 23. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. M. Kopernika w Tucholi.
 • 24. Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Tucholi na 2020 rok.
 • 25. Program obchodów 100-lecia powrotu Tucholi do Polski – 29 stycznia 2020 r.
 • 26. Wolne wnioski i sprawy bieżące.
 • 27. Zakończenie.
  Materiały sesyjne    

(red.)

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook