21 kwietnia 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

XXXIX sesja Rady Miejskiej w Tucholi

2 min read

Czas szybko mija i już 20 lutego, tradycyjnie od godziny 9:00 w czwartek rozpocznie się kolejna sesja Rady Miejskiej w Tucholi. Tym razem jednym z najważniejszych punktów, będzie informacja dotycząca zaawansowania prac nad STEŚ obwodnicy Tucholi, oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tucholskiemu, ale to zaledwie wycinek tego, czym zajmą się radni…

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Wybór sekretarza  sesji.
  4. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Miejskiej.
  5. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje z XXXVIII sesji.
  6. Informacja o pracy Burmistrza Tucholi.
  7. Informacja na temat zaawansowania prac nad STEŚ obwodnicy Tucholi – luty 2014r.
  8. Składanie wniosków i interpelacji.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanego „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodno-kanalizacyjnych na lata 2014 – 2016 będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi spółka z o.o.”

10.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Tuchola”.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Tuchola.

13.  Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej na rzecz Powiatu Tucholskiego.

14.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Tuchola za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.

15.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2014r.

16.  Informacja o realizacji Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Tuchola w 2013r.

17.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonej  w obrębie Kiełpin, stanowiącej własność Gminy Tuchola, na nieruchomości zajęte pod Grodziskiem i drogą, położone w  obrębie Raciąż, stanowiące własność Skarbu Państwa  – Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych Nadleśnictwa Rytel.

18.  Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych w 2013r.

19.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tuchola w latach 2014 -2018.

20.  Informacja Komisji Kultury, Oświaty i Sportu na temat funkcjonowania klubów sportowych.

21.  Wolne wnioski.

22.  Udzielenie odpowiedzi na wnioski i interpelacje zgłoszone podczas sesji.

23.  Sprawy bieżące.

24.  Zakończenie.

____________________

(red.)

BiP Tuchola

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook