Szkody wywołane przez bobry – zasady postępowania

Estimated read time 3 min read

W związku z pojawiającymi się zapytaniami dotyczącymi zasad postępowania w kwestii szkód bobrowych, uprzejmie informujemy, iż analizując przepisy prawa polskiego, zastosowanie do powyższej problematyki odnaleźć można w zapisach art. 126 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie  przyrody ( Dz.U.2020.55 t.j. ).

Na podstawie wyżej cytowanego przepisu, Skarb Państwa, w imieniu którego działa właściwy miejscowo Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska odpowiada za szkody wyrządzone przez ww. zwierzęta.
Zgodnie z art. 56 wyżej cytowanej ustawy oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, względem bobra, jako gatunku objętego ochroną częściową obowiązują zakazy m. in. zakaz rozbierania tam, niszczenia siedlisk nor, żeremi, płoszenia i niepokojenia, przenoszenia oraz zabijania.

Jednakże w sytuacji zaistnienia okoliczności, które zagrażają mieniu w wyniku działania bobrów, np. podtapiane grunty, istnieje możliwość uzyskania stosownego zezwolenia na odstępstwo od zakazu. Organem mogącym wydać takie zezwolenie jest wyłącznie Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy do której należy kierować stosowne wnioski.

Odstępstwo od zakazu dotyczy również zabijania bobrów. Aby uzyskać takie zezwolenie, osoba/podmiot, której dotyczy sprawa i na której nieruchomości ewidencjonuje się szkody musi wykazać, że prowadziła działania zapobiegawcze, mniej inwazyjne względem odstrzału, które nie przyniosły efektu (np. instalował w zaporach specjalne rurk z PCV umożliwiające swobodny przepływ wód powierzchniowych).

Jednocześnie informujemy, iż rozpatrywanie wniosków o odszkodowania, każdorazowo, odbywa się na wniosek podmiotu poszkodowanego – właściciela nieruchomości.

1. Wniosek o szacowanoie szkody spowodowanej działalnością bobrów, przygortowuje się na specjalnym wzorze wniosku, udostępnionym przez RDOŚ Bydgoszcz.

Złożenie wniosku oraz samo postępowanie wyjaśniające, nie rodzi skutków finansowych na wnioskodawcy.

Wniosek dostępny jest TUTAJ.

Opis procedury poniżej.

szacowanie_szkod_inf.jpg

2. Wniosek o dokonanie odstrzału, lub innych czynności przewidzianych w przepisach prawa tj. wydanie zezwolenia w trybie art. 56 ust 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody na odstępstwo od zakazów względem gatunków zwierząt objętych ochroną, przygortowuje się na specjalnym wzorze wniosku, udostępnionym przez RDOŚ Bydgoszcz.

Opłata za wydanie zezwolenia wynosi 82 zł.

W powyższym przypadku, istnieje również możliwośc złożenia wniosku zbiorowego (w imieniu zidentyfikowanych w pkt 1 poszkodowanych), przez właściwy organ samorządu gminy.

Wniosek dostępny jest TUTAJ.

Opis procedury poniżej.

wymagania_formalne_odstrzal.jpg

 


 

 Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z przekazaną informacją przez przedstawiciela Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Czynności określone w pkt. nr 2 można wyłącznie wdrożyć, w przypadku gdy zostaną potwierdzone przesłanki określone w pkt nr 1.

Jednocześnie informujemy, iż osobą odpowiedzialną za sprawy dotyczące kwestii szkód bobrowych z ramienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska jest p. Maciej Karolak– Główny Specjalista RDOŚ (TEL. 52  50 65 666 wewn.6021).


(red.)

gostycyn.pl

 

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza