Kasy fiskalne online

Estimated read time 7 min read

Prezydent podpisał ustawę o kasach fiskalnych online. Przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej będą zobowiązani stopniowo wycofywać kasy fiskalne tradycyjne na rzecz kas fiskalnych online. Dla kogo i od kiedy kasy fiskalne online będą obowiązkowe?

Obowiązek stosowania kas fiskalnych online

Pierwotnie obowiązek stosowania kas fiskalnych online miał dotyczyć wszystkich przedsiębiorców i obowiązywać od stycznia 2018 roku. Ale Ministerstwo Finansów ostatecznie zmieniło podejście do tego tematu i postanowiło rozłożyć obowiązek stosowania kas fiskalnych online w czasie wyznaczając dość spory okres przejściowy. W związku z COVID-19 terminy te zostały przedłużone.
Styczeń 2020 r – jako pierwsze warsztaty samochodowe

Od stycznia 2020 roku kasę fiskalną online są zobowiązani posiadać:

a) świadczący usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów;

b) sprzedający benzynę silnikową, olej napędowy, gaz przeznaczony do napędu silników spalinowych.
Styczeń 2021 r – hotele, pensjonaty, gastronomia

Od stycznia 2021 r. zobowiązane do rejestracji na kasach fiskalnych online będą działalności:

a) świadczące stale lub sezonowo usługi, związane z wyżywieniem – stacjonarne placówki gastronomiczne oraz usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania;

b) zajmujące się sprzedażą węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

 

Lipiec 2021 r – fryzjerzy, kosmetyczki, lekarze, prawnicy, budowlańcy, fitnessy i siłownie

Do grupy firm z obowiązkową kasą online, trafią również świadczący usługi:

a) fryzjerskie;

b) kosmetyczne i kosmetologiczne;

c) budowlane;

d) w zakresie opieki medycznej świadczone przez lekarzy i lekarzy dentystów;

e) prawnicze;

f) związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

Wymiana kas na kasy fiskalne online – co ze starą kasą?

Zgodnie z przepisami ustawy o VAT ulga na zakup kas fiskalnych online utrzymana została na poziomie 90% wartości netto kasy, jednak nie więcej niż 700 zł.
Nie ma obowiązku zgłaszania kasy fiskalnej online aby możliwe było skorzystanie z ulgi na zakup kasy fiskalnej. Należy jedynie zakupić kasę fiskalną w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia prowadzenia ewidencji. Wynika to z art. 1 pkt 3g ustawy z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach.

Zarządzanie danymi z kas w rękach KAS

Zarządzanie danymi z kas fiskalnych online przypada na Szefa KAS czyli Krajowej Administracji Skarbowej. Może on udostępniać dane z kas Ministrowi Finansów oraz reprezentantom izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych i celno-skarbowych. Dodatkowo Szef Krajowej Administracji Skarbowej prowadzi Centralne Repozytorium Kas (CRF) – czyli ma możliwość formułowania polecenia zapytań do kas rejestrujących i jest administratorem danych w nim zawartych.
CRK czyli Centralne Repozytorium Kas a kasy fiskalne online

Kasy fiskalne online zapewniają możliwość przesyłania informacji do Centralnego Repozytorium Kas za pośrednictwem sieci teleinformatycznej umożliwiającej przesyłanie informacji między kasą a rejestrem. Co ważne, system ten odbiera i gromadzi informacje z kas fiskalnych online w celach analitycznych i kontrolnych.

Jakie dane znajdą się w Centralnym Repozytorium Kas (CRK)?

W CRK znajdą się głównie dane z paragonów czyli co, kiedy i za ile zostało sprzedane oraz dane o zdarzeniach zapisywanych w pamięciach kas rejestrujących, mających znaczenie dla pracy kas rejestrujących, które wystąpiły podczas używania tych kas, w tym informacje o fiskalizacji kasy, zmianach stawek podatku, zmianach adresu punktu sprzedaży i datach dokonania przeglądów technicznych.

Kasy fiskalne online – cel zmian

Nowelizacja ustawy o VAT pod kątem kas fiskalnych online to temat, który wywołuje wiele obaw i wątpliwości u przedsiębiorców. Należy jednak pamiętać, że wprowadzenie zmian w tym zakresie ma poprawić kondycję finansową państwa oraz wykrywać i ograniczać oszustwa podatkowe. Cele wdrożenia nowych przepisów dotyczących rejestrowania przez podatników sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych zostały wyszczególnione poniżej i są to:

  • uszczelnienie i walka z luką w VAT,
  • zwiększenie akceptacji płatności bezgotówkowych oraz zapewnienie konsumentom dostępu do pieniądza elektronicznego oraz paragonów elektronicznych,
  • wprowadzenie nowego standardu protokołu komunikacyjnego do centralnego repozytorium kas dla nowych urządzeń fiskalnych wchodzących do eksploatacji,
  • możliwie szybkie wycofanie z eksploatacji urządzeń, które są przestarzałe i nie mogą być dostosowane do nowych wymagań, a ich kontrola jest utrudniona.

Kwestia wprowadzenia kas fiskalnych online jest uregulowana w ustawie o podatku VAT oraz rozporządzeniu w sprawie kas fiskalnych. Nowelizacja ustawy weszła w życie 1 maja 2019 roku. Nie oznacza to jednak że od tego momentu podatnicy są zobowiązani do zakupu kas fiskalnych online i ewidencjonowania na nich sprzedaży – obowiązek ten bowiem będzie wprowadzany stopniowo dla danych grup przedsiębiorców.

Kasy fiskalne online – pozostałe planowane zmiany – NIP na paragonie

Początkowo nowelizacje przepisów poza zmianą dotychczas stosowanych urządzeń rejestrujących na kasy fiskalne online czy wprowadzeniem CRK (Centralne Repozytorium Kas) przewidywały np. wprowadzenie obowiązku zamieszania NIP na paragonie, gdy nabywcą jest przedsiębiorca. W tamtym okresie przepisy nie zostały jednak uchwalone, ale jedynie do końca roku 2019. Od stycznia 2020 roku znowelizowane przepisy ustawy o VAT wskazują, że możliwość wystawienia faktury do paragonu, możliwa jest wyłącznie, gdy na paragonie fiskalnym zawarty jest numer NIP nabywcy. W innym wypadku sprzedawca nie może wystawić faktury do paragonu.

Art. 106b ust. 5 ustawy o VAT
W przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.

Przykład 1.

Pani Marianna prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, w ramach której dokonuje sprzedaży akcesoriów kuchennych. W styczniu 2020 roku dokonała sprzedaży kompletu garnków i sprzedaż udokumentowała paragonem fiskalnym. 2 tygodnie po sprzedaży klient – firma -zwrócił się z prośbą o wystawienie faktury. Czy z uwagi na nowe przepisy możliwe jest wystawienie faktury do paragonu, na którym nie było wskazanego numeru NIP nabywcy?

Nie, pani Marianna nie może wystawić faktury do paragonu, jeżeli na paragonie tym nie ma zamieszczonego numeru NIP nabywcy.

Przykład 2.

Pan Marian dokonuje sprzedaży części samochodowych. W styczniu 2020 roku dokonał sprzedaży klocków hamulcowych dla kontrahenta. W celu udokumentowania sprzedaży wystawił paragon fiskalny na kasie fiskalnej, na którym zawarł NIP kontrahenta. W kolejnym dniu kontrahent wystąpił do pana Mariana z prośbą o wystawienie faktury do paragonu. Czy pan Marian może wystawić fakturę do paragonu?

Tak, z uwagi na fakt że na paragonie fiskalnym zawarty jest NIP nabywcy, pan Marian ma obowiązek wystawienia faktury na żądanie nabywcy.

Zobacz więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-kasy-fiskalne-online


Angelika Borowska

poradnikprzedsiebiorcy.pl-kasy-fiskalne-online

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza