XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Tucholi

Estimated read time 2 min read

29 października 2021 r. – piątek – odbędzie się XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Tucholi.

Początek sesji o godz. 900

 Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie kworum.

3. Wybór sekretarza  sesji.

4. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Miejskiej w Tucholi.

5. Zbiorcza informacja dotycząca interpelacji i zapytań radnych oraz wniosków i spraw bieżących zgłoszonych podczas XXXVII sesji Rady Miejskiej w Tucholi.

6. Informacja o pracy Burmistrza Tucholi.

7. Składanie interpelacji i zapytań.

8. Sprawozdanie o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021.

9. Informacja o stanie rolnictwa w Gminie Tuchola w 2021 r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie gminy Tuchola na 2022 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tuchola.

12. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych opadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

13. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa –  Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod drogę w miejscowości Mały Mędromierz.

14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2021 rok.

15. Sprawozdanie z realizacji programu 62. Dni Borów Tucholskich.

16. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.

17. Wolne wnioski i sprawy bieżące.

18. Zakończenie.


(red.)

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza