Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

Estimated read time 2 min read

Burmistrz Tucholi na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2022 zadań publicznych w zakresie:

1. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadanie pod nazwą: Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, w szczególności dzieci i młodzieży.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadanie pod nazwą: Tworzenie warunków do spędzania wolnego czasu w sposób korzystny dla rozwoju i zdrowia dzieci i młodzieży z gminy Tuchola.

2. Ochrony i promocji zdrowia.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadanie pod nazwą: Partycypowanie w kosztach utrzymania obiektów organizacji pozarządowych działających w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

3. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadanie pod nazwą: Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez terapię rodzinną.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadanie pod nazwą: Dofinansowanie wyjazdów na rekolekcje, warsztaty, spotkania osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadanie pod nazwą: Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadanie pod nazwą: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z gminy Tuchola jako element całorocznej pracy profilaktycznej.

4. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadanie pod nazwą: Organizacja imprez kulturalnych, festynów, biesiad, konkursów na rzecz mieszkańców wsi gminy Tuchola.


(red.)

tuchola.pl

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza