Powiatowy konkurs dla organizacji pozarządowych

Estimated read time 12 min read

Zarząd Powiatu Tucholskiego ogłasza otwarty konkurs ofert nr 1/2022 na wykonywanie zadań publicznych w 2022 roku związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego.

Dokumenty: Wzór oferty Wzór sprawozdania

Ogłoszenie o konkursie Uchwała Zarządu Powiatu Karta oceny formalnej Karta oceny merytorycznej Wzór umowy

 1. Rodzaje zadań objętych konkursem
 2. Konkursem objęte są wszystkie zadania ujęte w „Programie Współpracy…” jako obszary priorytetowe. Preferowane będą zadania z obszarów ujętych w następujących punktach:
  1. WSPIERANIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO.
   1. Zadanie, o którym mowa wyżej może być wykonywane poprzez realizację przedsięwzięć z zakresu:
    1. prezentacji tradycji lokalnych na forum lokalnym i krajowym,
    2. wspieranie inicjatyw kultywujących pamięć o zasłużonych dla społeczności lokalnych postaciach, miejscach i wydarzeniach historycznych,
    3. działania na rzecz rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego,
    4. wspieranie zadań realizowanych w formie prelekcji, koncertów, wydawnictw i innych wydarzeń o charakterze edukacyjnym i artystycznym.
   2. Zadanie może być realizowane w formie niekomercyjnych przedsięwzięć o charakterze co najmniej powiatowym. Preferowane będą zadania powiązane z organizowanymi przez Powiat Tucholski imprezami kulturalnymi.
  2. DZIAŁANIA NA RZECZ RATOWNICTWA I OCHRONY LUDNOŚCI.
   1. Zadanie, o którym mowa wyżej może być wykonywane poprzez realizację przedsięwzięć z zakresu:
    1. zakupu wyposażenia i sprzętu służącego prowadzeniu działań z zakresu ratownictwa i ochrony ludności,
    2. popularyzacji ratownictwa i ochrony ludności poprzez organizację zawodów, imprez o charakterze rywalizacji sportowej, konkursów itp.
    3. organizacji działań z zakresu ratownictwa i ochrony ludności angażujących mieszkańców wszystkich gmin powiatu realizowanych w formule partnerskiej.
   2. Zadanie może być realizowane w formie niekomercyjnych przedsięwzięć o charakterze co najmniej powiatowym.
  3. DZIAŁANIA NA RZECZ TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA
   1. Zadanie, o którym mowa wyżej może być wykonywane poprzez realizację przedsięwzięć z zakresu:
    1. kreowania produktu turystycznego (tworzenie, rozwój i promocja) wokół lokalnych atrakcji turystycznych,
    2. integrację społeczności lokalnej i branży turystycznej,
    3. wsparcie powiatowego punktu informacji turystycznej, w szczególności poprzez gromadzenie i aktualizację informacji o atrakcjach i produktach turystycznych oraz realizację wydawnictw promujących lokalne atrakcje turystyczne,
    4. organizacje imprez, konkursów i wydarzeń turystycznych.
   2. Dofinansowane zadanie może być realizowane w formie niekomercyjnych przedsięwzięć o charakterze co najmniej powiatowym.
  4. DZIAŁANIA NA RZECZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
   1. Zadanie, o którym mowa wyżej może być wykonywane poprzez dofinansowanie obowiązkowego wkładu własnego finansowego (zgodnie z zapisami regulaminu przedmiotowego konkursu) niezbędnego do realizacji zadania, w całości lub w części.
   2. Dofinansowane zadanie może być realizowane w formie niekomercyjnych przedsięwzięć o charakterze co najmniej powiatowym.
 3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań wymienionych w punkcie I w 2022 roku wynosi 40.000,00 zł. W 2021 roku na realizację ww. zadań przeznaczono uprawnionym podmiotom 40.000,00 zł.
 4. Zasady przyznawania dofinansowań
  1. Zlecenie zadań i udzielanie dofinansowań następuje z zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020, poz. 1057 ze zm.) oraz zgodnie z „Programem współpracy Powiatu Tucholskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”.
  2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania, nie gwarantuje również przyznania dofinansowania w wysokości wnioskowanej przez Oferenta.
  3. Zarząd Powiatu może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 5. Terminy i warunki realizacji zadań
  1. Zadanie, na które jest składana oferta, winno być wykonane w roku 2022. Umowa może obowiązywać strony od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2022 , przy czym to oferent określa termin realizacji zadania – ramy czasowe (datę rozpoczęcia i zakończenia zadania), w których będą dokonywane wydatki na realizację zadania, mając na uwadze, że:
  2. wydatki z przyznanej dotacji mogą być ponoszone od dnia podpisania umowy na realizację zadania;
  3. przed datą podpisania umowy mogą być ponoszone wydatki tylko ze środków własnych lub z innych źródeł;
  4. dotacja musi być wykorzystana nie później niż do dnia 31 grudnia 2022r.
 6. Zadania winny być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofertach.
 7. Oferent składający ofertę w konkursie zobowiązany jest do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, co najmniej w zakresie określonym przez minimalne wymagania, o których mowa w art. 6 ustawy z 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020, poz.1062). W związku z powyższym należy złożyć pisemną informację o dostępności lub neutralności zadania dołączoną w formie oświadczenia do oferty.
 8. Zadanie musi mieć zasięg co najmniej powiatowy. Szczególnie premiowane będą zadania o szerokim zasięgu, angażujące dużą liczbę uczestników. Preferowane będą zadania powiązane z działaniami organizowanymi przez Powiat Tucholski, w tym imprezami.
 9. Wnioskowana kwota dotacji nie może być wyższa niż 4 000,00 zł.
 10. W przypadku powierzenia zadania Oferent nie musi się wykazać wkładem własnym.
 11. Wszelkie zmiany merytoryczne zadań, jak również zmiany związane z terminami i harmonogramem ich realizacji, winny być zgłaszane do Wydziału Rozwoju Lokalnego i Funduszy Europejskich w formie pisemnej z prośbą o ich akceptację.
 12. Termin i warunki składania ofert
  1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie ofert realizacji zadań wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018, poz.2057)w terminie do 28.02.2022 roku do Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola.
  2. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Tucholi (Punkt Obsługi Interesanta, parter).
  3. Druk oferty realizacji zadania publicznego można pobrać ze stron internetowych Powiatu Tucholskiego bippowiat.tuchola.pl (zakładka związki i stowarzyszenia – KONKURS), www.tucholski.pl (zakładka AKTUALNOŚCI) lub otrzymać w Wydziale Rozwoju Lokalnego i Funduszy Europejskich, pokój nr 103.
 13. Do złożenia oferty na ogłoszony konkurs uprawnione są:
  1. organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.),
  2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
  3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
  4. spółdzielnie socjalne,
  5. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 poz. 1263 z póź. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników,
  6. Koła Gospodyń Wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich,
  7. grupy nieformalne, za pośrednictwem podmiotów wymienionych powyżej.
 14. Do złożenia oferty na poszczególne zadania uprawnione są jedynie podmioty prowadzące zgodnie z zapisami statutu działalność pożytku publicznego w obszarze, którego zadanie dotyczy, a w szczególności:
  1. dla zadania z zakresu I.2 podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w szeroko pojętym zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego i posiadające odpowiednie zapisy w swoich statutach,
  2. dla zadania nr I.3 podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w szeroko pojętym zakresie ratownictwa i ochrony ludności i posiadające odpowiednie zapisy w swoich statutach,
  3. dla zadania nr I.4 podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w szeroko pojętym zakresie turystyki lub krajoznawstwa i posiadające odpowiednie zapisy w swoich statutach,
  4. dla zadania nr I.5 podmioty, które otrzymały bądź złożyły wniosek o dotację w konkursie, w którym zgodnie z regulaminem przedmiotowego konkursu, wymagane jest wniesienie wkładu własnego finansowego.
 15. Każda oferta powinna być złożona w kopercie z dopiskiem: Konkurs ofert 2022”.
 16. Do oferty przedkładanej na konkurs należy dołączyć:
  1. kopię umowy lub statut spółki potwierdzony za zgodność z oryginałem – w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
  2. kopię dokumentu poświadczającego stan prawny podmiotu (wypis z rejestru lub ewidencji) zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego kiedy został wydany, jeżeli nie jest on dostępny na stronie internetowej https://ems.ms.gov.pl  lub w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Tucholskiego
  3. w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(ów),
  4. oświadczenie dotyczące dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 17. Załączniki, o których mowa w ust. 6 winny być:
  1. ponumerowane,
  2. podpisane przez osoby uprawnione, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu są upoważnione do reprezentowania podmiotu na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych,
  3. potwierdzone za zgodność z oryginałem przez ww. osoby, jeśli przedkładane są w formie kserokopii.
 18. Uprawnione podmioty mogą złożyć w ramach konkursu 1/2022 tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty, odrzucone zostaną wszystkie oferty poza pierwszą złożoną i zarejestrowaną w Dzienniku Korespondencji Starostwa Powiatowego w Tucholi.
 19. Termin, tryb i kryteria wyboru ofert
  1. Wybór ofert do realizacji i tym samym ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 30 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert.
  2. Wyboru ofert przeznaczonych do udzielenia wsparcia finansowego dokona Zarząd Powiatu na podstawie rekomendacji Komisji dokonującej oceny ofert. Od decyzji Zarządu nie przysługuje odwołanie.
  3. Uchwała Zarządu Powiatu zatwierdzająca listę ofert przeznaczonych do udzielenia wsparcia finansowego jest podstawą do zawarcia umowy na wykonanie zadania i otrzymania dotacji w terminie uzgodnionym przez strony.
  4. Postępowanie o udzielenie dotacji prowadzone będzie w trybie jawnego wyboru najkorzystniejszej oferty.
  5. Do zaopiniowania ofert złożonych na konkurs, Zarząd Powiatu powoła Komisję, która dokona oceny ofert w zakresie realizacji zadań zgłoszonych do konkursu
   i zarekomenduje Zarządowi zadania do udzielenia wsparcia finansowego.
  6. Wybór ofert stanowiących formę realizacji ww. zadań nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
   1. możliwość realizacji zadania publicznego przez Wnioskodawcę wraz z ew. Partnerami;
   2. jakość przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
   3. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których Wnioskodawca będzie realizować zadanie publiczne;
   4. ocena uwzględni planowany przez organizację Wnioskodawcę udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
   5. ocena uwzględni planowany przez Wnioskodawcę wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
   6. ocena uwzględni analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku Wnioskodawców, którzy w latach poprzednich realizowali zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków (w przypadku braku negatywnej oceny lub braku dotychczasowej współpracy, oferent otrzymuje pełną liczbę punktów).
 20. Oferty złożone po terminie, niezgodne z ogłoszeniem konkursowym lub przez  nieuprawniony podmiot będą odrzucone z przyczyn formalnych, bez możliwości uzupełnienia.
 21. Dopuszcza się możliwość uzupełnienia uchybień formalnych jakimi są: niepodpisanie oferty przez upoważnione do tego osoby zgodnie z KRS lub innymi dokumentami, brak załączników, niepoprawne potwierdzenie kopii za zgodność z oryginałem w ciągu 3 dni od powiadomienia oferenta. W przypadku nieusunięcia wskazanych uchybień, oferta będzie odrzucone z przyczyn formalnych.
 22. Informacje na temat rozstrzygnięcia konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej Powiatu Tucholskiego bippowiat.tuchola.pl w zakładce – Związki i stowarzyszenia – KONKURS oraz na stronie www.tucholski.pl.
 23. Postanowienia końcowe
  1. W trakcie wykonywania zadania zleconego, jak i po jego realizacji, osoby upoważnione przez Starostę mogą dokonywać okresowej kontroli wykonania zadania w zakresie zgodności z umową, celowości ponoszonych wydatków, rzetelności i gospodarności.
  2. Podmiot wykonujący zlecone zadanie udostępnia kontrolującemu wszelką dokumentację związaną z jego realizacją.
  3. Oferent przystępujący do zawarcia umowy winien przedstawić korektę zakresu rzeczowego i finansowego zadania, jeżeli jest taka konieczność.
  4. Oferent jest zobowiązany do sporządzenia i składania sprawozdania z wykonania zadania publicznego w terminie określonym w umowie.
  5. Jako wkład własny finansowy lub wkład własny finansowy z innych źródeł rozumiane są wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na podstawie dokumentów księgowych, w których nabywcą/płatnikiem jest Wnioskodawca.
 24. Oferent, który otrzyma dofinansowanie z budżetu Powiatu jest zobowiązany do zamieszczania we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach, na banerach i własnych stronach internetowych informacji o tym, iż zadanie dofinansowane jest przez Powiat Tucholski. Informacje takie winny być również podawane do publicznej wiadomości w czasie realizacji zadania.

(red.)

tucholski.pl

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza