Tańszy gaz dla organizacji pozarządowych

Estimated read time 2 min read

Organizacje pozarządowe, które chcą skorzystać z ustawy chroniącej przed wzrostem cen gazu, powinny złożyć swojemu sprzedawcy paliw gazowych stosowne oświadczenie. Aby uzyskać ochronę taryfową od 1 stycznia 2022 roku, dokument należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 14 marca br.

W ramach rządowej Tarczy Antyinflacyjnej , Sejm przyjął ustawę zapewniającą ochronę taryfową odbiorców paliw gazowych. Dzięki działaniom Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego, Wicepremiera prof. Piotra Glińskiego, organizacje pozarządowe zostały objęte ochroną taryfową do końca 2022 roku.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu z dnia 26 stycznia 2022 r. (Dz. U. z 2022r. poz. 202) obejmuje ochroną taryfową organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.) oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy, w zakresie w jakim zużywają paliwo gazowe na potrzeby działalności pożytku publicznego.

Do skorzystania z działań osłonowych będą uprawnione tylko te organizacje, które złożą swojemu sprzedawcy paliw gazowych oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców paliw gazowych o przeznaczeniu paliwa gazowego w celu skorzystania, ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 212).

Oświadczenie należy złożyć w terminie 45 dni od wejścia w życie przedmiotowej ustawy, tj. do 14 marca br., aby zostać objętym ochroną taryfową od dnia 1 stycznia 2022 r. Złożenie oświadczenia po tym terminie powoduje, że skutek ochrony taryfowej następuje dopiero od dnia następującego po złożeniu oświadczenia.

Wzór oświadczenia: tutaj

Źródło informacji: https://www.gov.pl/web/pozytek/tanszy-gaz-dla-ngo–zloz-oswiadczenie


(red.)

tucholski.pl

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza