XLIII sesja Rady Miejskiej w Tucholi

Estimated read time 3 min read

25 marca 2022 r. – PIĄTEK – w Sali 203 Urzędu  Miejskiego w Tucholi, pl. Zamkowy 1 odbędzie się XLIII sesja Rady Miejskiej w Tucholi.

Początek sesji o godz. 900

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie kworum.

3. Wybór sekretarza  sesji.

4. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Miejskiej w Tucholi.

5. Zbiorcza informacja dotycząca interpelacji i zapytań radnych oraz wniosków i spraw bieżących zgłoszonych podczas XLII sesji Rady Miejskiej w Tucholi.

6. Informacja o pracy Burmistrza Tucholi.

7. Składanie interpelacji i zapytań.

8. Stan bezpieczeństwa w Gminie Tuchola za 2021 rok – odrębny materiał

  •  Informacja o wykonaniu zadań Prokuratury Rejonowej w Tucholi w 2021 roku.
  • Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie tucholskim w roku 2021 – Komenda Powiatowa Policji w Tucholi.
  • Sprawozdanie z realizacji zadania pn. „Monitoring wizyjny miasta” w 2021 roku.
  • Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tucholi dotycząca stanu bezpieczeństwa w Gminie Tuchola w 2021 roku.
  • Analiza bezpieczeństwa pożarowego opracowana przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Tucholi.
  • Informacja o stanie organizacyjnym i operacyjnym jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Tuchola.

9. Sprawozdanie z realizacji „Programu Wspierania Rodziny w Gminie Tuchola na lata 2020-2023” za rok 2021.

10. Informacja o gospodarowaniu mieszkaniowym zasobem Gminy Tuchola i lokalami użytkowymi w 2021 roku.

11.Realizacja planowanych nakładów inwestycyjnych w 2021 r. w ramach Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodno-kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi Spółka z o.o.

12. Podjęcie uchwały w  sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tuchola w 2022 roku”.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Tuchola „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii” w Gminie Tuchola na lata  2022-2025.

15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr V/35/19 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 15 lutego 2019r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Tuchola.

16. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zmianę rodzaju dla miejscowości w Gminie Tuchola.

17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Czerskiej w Tucholi.

18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2022 rok.

19.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuchola.

20. Wolne wnioski i sprawy bieżące.

21. Zakończenie.

Załączniki niedostępne w BiP (sprawdzono 21.03.2022)


(red.)

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza