XXXVIII sesja Rady Powiatu Tucholskiego

Estimated read time 2 min read

XXXVIII sesja Rady Powiatu Tucholskiego, odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2022 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7.

Porządek obrad XXXVIII sesji Rady Powiatu Tucholskiego:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Powiatu Tucholskiego.
5. Sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie między sesjami.
6. Ocena zasobów pomocy społecznej.
7. Informacja o działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  i realizacji:
 – Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych,
 – Programu Wyrównywania Szans Osobom Niepełnosprawnym,
 – Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej.
8. Informacja o działalności Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 1 w Gostycynie i nr 2 w Żalnie za 2021 r.
9. Informacja o działalności Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej za 2021 r.
10.  Informacja o działalności Zakładu Aktywności Zawodowej za 2021 r.
11.  Informacja o działalności Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.          12. Współpraca z organizacjami pozarządowymi:
 – sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2021,
 – przedstawienie działalności wybranej organizacji pozarządowej z terenu Powiatu.
13. Przygotowanie do sezonu turystycznego.
14. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2022.
15. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2030.
16. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych na rok 2022.
17. Projekt uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół w Śliwicach.
18. Projekt uchwały w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Śliwicach.
19. Projekt uchwały w sprawie likwidacji Branżowej Szkoły I stopnia w Śliwicach.
20. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Bydgoskiego.
21. Projekt uchwały w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej związanych z kwalifikacją wojskową w 2022 roku.
22. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości Powiatu Tucholskiego.
23. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
24. Składanie zapytań i interpelacji.
25. Wnioski i oświadczenia radnych.
26. Zamknięcie sesji.

(red.)

BiP Starostwa Powiatowego w Tucholi

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza