XLIV sesja Rady Powiatu Tucholskiego

Estimated read time 2 min read

XLIV sesja Rady Powiatu Tucholskiego odbędzie się 16 grudnia 2022 r. (piątek) o godz. 9.00 w Starostwie Powiatowym w Tucholi, sala 312.

Porządek obrad XLIV sesji Rady Powiatu Tucholskiego:

1.   Otwarcie sesji.

2.   Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
3.   Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
4.   Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Powiatu Tucholskiego.
5.   Sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie między sesjami.
6.   Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2022.
7.   Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2023– 2030.
8.   Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2030.
9.   Uchwalenie budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2023:
 a)  przedstawienie ostatecznej wersji budżetu, z uwzględnieniem autopoprawek Zarządu Powiatu,
 b)  przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
 c)  przedstawienie opinii poszczególnych Komisji Rady,
 d)  przedstawienie stanowiska Zarządu w sprawie opinii i wniosków Komisji,
 e)  dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
 f)  podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Tucholskiego na rok 2023.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tucholskiego na 2023 r.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2022.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2023.
15. Podjęcie uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę prokuratora wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy na Uchwałę Nr III/33/2018 Rady Powiatu w Tucholi  z dnia 20 grudnia  2018r. w sprawie ustalenia wysokości diet Radnych Powiatu Tucholskiego.
16. Składanie zapytań i interpelacji.
17. Wnioski i oświadczenia radnych.
18. Zamknięcie sesji.

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza