Studzimy emocje w sprawie sprzedaży tucholskiego muzeum. / AKTUALIZACJA

Estimated read time 12 min read

Świat wstrzymał oddech, bo tucholskie muzeum zmieni właściciela. Podobno budynek „idzie pod młotek”. Bzdura! Żadnej aukcji, czy licytacji nie będzie! Aktualizując ten materiał wprowadzamy zmianę pod uzasadnieniem decyzji ZPT. Pierwotnie i zgodnie z dokumentacją w BiP-ie powiatu znajdowała się informacja o tym, że dokument podpisała przewodnicząca RP, pani Dorota Gromowska. Jest zmiana, obecnie widniej podpis wiceprzewodniczącego RP, pana Krzysztofa Łukaszewicza. Stosowy pdf przesłany został do naszej redakcji.

Spokojnie, ta sprawa ma podwójne, a nawet potrójne dno. Problem w tym, że przeciętnemu mieszkańcowi Tucholi, który bywa w muzeum okazjonalnie lub wcale, jest to obojętne, inaczej sprawa ma się z turystą, który oczekuje ciekawych ekspozycji i… wsparcia w swoich wędrówkach. On nawet nie wie o tym, że hasło „muzeum”, to tylko nazwa zwyczajowa, bo ten budynek od strony formalnej muzeum nie był.

Ten znajduje się w złym stanie i nadzór budowlany lub kontrola strażaków i tak wkrótce by go zamknęła. Jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to wszystko kręci się wokół pieniędzy, kwestii zwyczajowych, urażonej dumy działaczy kultury i to dzisiaj będzie naszym głównym tematem. Państwo ocenią, kto w tarciach o tę instytucję ma rację, choć głosy radnych nie pozostawiają wątpliwości. Klamka zapadła. A my z zainteresowaniem przeglądamy się sytuacji i tylko tyle…

Komentarz ze strony gm. Tuchola:

Ta wiadomość wywołała ogromne oburzenie wśród działaczy i mieszkańców, którym bliska jest działalność kulturalna. Podobne odczucia towarzyszą też radnym Rady Miejskiej w Tucholi i burmistrzowi Tadeuszowi Kowalskiemu.
.
Wczoraj (26.06) podczas nadzwyczajnej sesji temat ten poruszył radny Paweł Cieślewicz, który zwrócił się do burmistrza z pytaniem, czy zna jakieś szczegóły dotyczące sprzedaży Muzeum Borów Tucholskich.
.
Jak dodał, równolegle z obradami gminnymi trwała również sesja Rady Powiatu Tucholskiego, której jednym z punktów był projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż muzeum na rzecz samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.
.
– Rzeczywiście to temat, o którym zostałem powiadomiony w ten weekend. W sobotę (24.06) rozdzwoniły się do mnie telefony od osób, którym leży na sercu dobro naszego miasta, w kontekście chociażby muzeum, pielęgnacji dziedzictwa kulturowego – przyznaje burmistrz Tadeusz Kowalski.
.
„Wywołało to moje zdumienie i moją taką – powiem wprost – dezaprobatę dla takiego procedowania w tak ważnej sprawie. Kiedy powziąłem tę informację, dotarłem do materiałów sesyjnych i bardzo spokojnie, wnikliwie przeczytałem uzasadnienie do przedmiotowej uchwały. Jest bardzo ładnie uzasadnione, cały przebieg jest tam opisany. Ale rodzi się pytanie, czy tak powinno to wyglądać?” – mówi burmistrz.
.
Podkreśla, że znajdujące się w centrum Tucholi muzeum stanowi dziedzictwo regionu, miasta i całego powiatu.
„Od strony merytorycznej nie można wiele zarzucić uzasadnieniu, ale chyba nasze lokalne dziedzictwo jest nam bliższe, niż – z pełnym szacunkiem – panu marszałkowi?” – stawia retoryczne pytanie burmistrz.
.
Warto zauważyć, że w uzasadnieniu uchwały dotyczącej sprzedaży nieruchomości wskazana jest potrzeba przeprowadzenia kompleksowego remontu i modernizacji budynku muzeum, na co samorządu powiatu tucholskiego nie stać. Taką inwestycję miałby przeprowadzić właśnie Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który aby zdobyć odpowiednie środki, musi stać się
W sprawie sprzedaży tucholskiego MBT. Radny Cieślewicz.
 właścicielem obiektu.
.
Z takim podejściem nie zgadza się jednak burmistrz i przywołuje przykład choćby budynku dworca kolejowego w Tucholi.
Cały proces – począwszy od bezpłatnego przejęcia obiektu po zdobycie środków na jego kompleksową modernizację i realizację zadania – zajął co prawda kilka lat, ale dziś to niewątpliwie kolejna, piękna wizytówka miasta.
.
– Mówię o tym, żeby pokazać różnicę w podejściu. My nie rozłożyliśmy rąk i nie mówiliśmy, że tego się nie da. Czasami trzeba trochę poczekać, a nie traktować to na zasadzie pozbycia się problemu: „sprzedamy i niech się inni martwią”.
„Powiat to jest niezależny samorząd, niezależny szczebel i ja nie uzurpuję sobie prawa do tego, żeby pouczać albo mówić, czy robią dobrze, czy źle, ale na pewno dzisiaj wyrażam swoją dezaprobatę do sposobu. To znaczy do tego, że pominięto nas w jakiejś dyskusji. Mogę przyznać, że sporo lat temu były jakieś pytania, co z tym muzeum, czy my byśmy go nie chcieli. A ja wówczas zadałem pytanie, czy to ma być pozbycie się problemu? My nie wyraziliśmy wtedy zainteresowania, mieliśmy swoje problemy, instytucje i byty do odtworzenia. Ale w ostatnich latach – zaręczam Państwa – ani żadnego pisma w tej kwestii, ani żadnego słownego zapytania, więc muszę wyrazić moją dezaprobatę do takiego sposobu, że o instytucji, która jest w centrum naszego miasta, my się dowiadujemy tylko dzięki czujności ludzi, którzy rzeczywiście z naszym miastem i naszym środowiskiem borowiackim bardzo się utożsamiają” – podkreśla burmistrz.
.
Dodaje, że kontaktował się w niedzielę wieczorem (25.06) ze starostą tucholskim i wyraził swoją dezaprobatę w tej sprawie. Pośpiech z projektem uchwały na sprzedaż muzeum i ze zwoływaniem nadzwyczajnej sesji uważa za niepotrzebny.
„Zabrakło rozmów” – podsumowuje burmistrz.
.
Oburzony faktem takiego obrotu sprawy jest również Andrzej Wegner, były starosta tucholski, który także zabrał głos podczas poniedziałkowej (26.06) sesji w Urzędzie Miejskim w Tucholi.
– Sytuacja jest bardzo poważna. Osobiście uważam, że to nie jest nawet błąd. Jeśli to się dokona, to będzie to nieodwracalna strata. A o stracie nie można już mówić w kategorii błędu, bo błąd można jeszcze naprawić.
To już jest strata niepowetowana – ubolewa Andrzej Wegner.
Jak zapowiedział przewodniczący Rady Miejskiej w Tucholi Krzysztof Joppek, podczas najbliższej, planowej sesji w piątek (30.06), po spotkaniach radnych w komisjach, zostaną ustalone konkretne działania dotyczące sprawy sprzedaży muzeum.
.
Komentarz władz powiatu.
.
„Zwołamy konferencję prasową, najpewniej we czwartek bieżącego tygodnia” – zapowiada starosta tucholski – Michał Mróz.
.
Uzasadnienie decyzji ZPT
Starosta broni zdania Zarządu i wskazuje korzyści płynące ze sprzedaży muzeum.

Powiat Tucholski przykłada wielką wagę do zachowania dziedzictwa kulturowego Borów Tucholskich. Jednym z najważniejszych miejsc zapewniających ochronę dziedzictwa materialnego jak i kulturowego jest Muzeum Borów Tucholskich.

Zostało ono otwarte w 1980 r. jako Oddział Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy w murowanym, czterokondygnacyjnym budynku z przełomu XIX/XX wieku zlokalizowanym przy zbiegu ulic Podgórnej i Murowej. Remont i adaptację obiektu przeprowadzono od 1976 r. do 1980 r. W latach 1992-2001 Muzeum zarządzane było przez Tucholski Park Krajobrazowy.

W 2001 roku stanęliśmy przed alternatywą stworzoną przez ówczesnego wojewodę, albo likwiduje on tą placówkę, albo powiat ją przejmuje. Muzeum zostało przejęte przez Powiat Tucholski, dzięki czemu przetrwało ono proces przemian ustrojowych. Formalnie Muzeum Borów Tucholskich nie spełnia wymogów ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach jednak w świadomości mieszkańców nazwa tego obiektu cały czas funkcjonuje jako nazwa zwyczajowa.

W budynku przy ul. Podgórnej 3 gromadzone są eksponaty historyczne (związane z historią Tucholi i okolic), etnograficzne (związane z życiem codziennym Borowiaków i prezentujące dawne zawody) oraz przyrodnicze (głównie zwierzęta i ptaki). MBT stanowi lokalne centrum kultury, miejsce spotkań regionalistów i twórców, ważny element krajobrazu kulturowego Borów Tucholskich.

Współpracują z nim historycy, pasjonaci czy przewodnicy terenowi. MBT oferuje możliwość organizowania indywidualnych wystaw oraz realizacji potrzeb zgłaszanych przez lokalne środowisko. I co najważniejsze promowanie historii regionu w formie warsztatowej wśród dzieci i młodzieży.

Intencją działań Zarządu Powiatu Tucholskiego od dłuższego czasu jest chęć dostosowania budynku przy ulicy Podgórnej 3 do aktualnych standardów i wymogów zarówno w sferze funkcjonalnej jak i wystawienniczej.

Pomysł stworzenia nowoczesnego centrum edukacyjno – wystawowego nie jest nowy, wymaga jednak odpowiednich nakładów inwestycyjnych na jego realizację. Prace bieżące, takie jak wymiana głównego źródła ogrzewania i instalacji elektrycznej oraz bazowy remont pomieszczeń, są tylko działaniami umożliwiającymi funkcjonowanie obiektu w obecnym kształcie i formie.

Jednak w celu pełnego wykorzystania potencjału kulturowego Borów Tucholskich, jak również wzmocnieniu swojej funkcji jako ośrodka wiodącego w zakresie kultury i etnografii, niezbędna jest kompleksowa modernizacja obiektu i jego doposażenie w nowoczesne środki przekazu audiowizualnego.

Widząc taką potrzebę Zarząd Powiatu w roku 2018 podjął decyzję o przygotowaniu projektu i sporządzeniu kosztorysu na kompleksową przebudowę i modernizację wnętrza MBT i zabytkowej fasady (wartość kosztorysowa ok. 1 mln 200 tys. zł).

Radni zadają trudne pytania – Zarząd odpowiada.

Złożono wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego, niestety nie udało się pozyskać wystarczającego finansowania. Pomimo takiego rozstrzygnięcia w dalszym ciągu Zarząd Powiatu nie ustawał w wysiłkach na rzecz realizacji przyjętej wizji stworzenia w budynku przy ulicy Podgórnej 3 w Tucholi ośrodka edukacji regionalnej i rozwoju jego funkcji kulturotwórczej.

Niestety, sytuacja finansowa Powiatu Tucholskiego nie pozwalała ani nie pozwala w chwili obecnej na samodzielną realizację tak ambitnych planów, w związku z tym Zarząd Powiatu Tucholskiego rozpoczął poszukiwania rozwiązań alternatywnych, które co do zasady z jednej strony gwarantowałyby zachowanie pierwotnej funkcji obiektu MBT, z drugiej zaś umożliwiłyby jego rozwój, w tym poszerzenie bazy, i nadały mu należytą rangę, na którą niewątpliwie zasługuje.

Jednym z kierunków działań było skierowanie uwagi i poszukiwanie partnera z kręgów samorządowych, w tym m.in. samorządów z naszego Powiatu. Niestety szukanie rozwiązania na poziomie lokalnym nie przyniosło rezultatu.

Projekt Strona 3 W tej sytuacji oczywistym stało się nawiązanie współpracy z samorządem Województwa, dla którego dbałość o dziedzictwo kulturowe stanowi jeden z priorytetów – takie właśnie działania zostały zainicjowane. W trakcie bezpośrednich rozmów okazało się, że koncepcja utworzenia w Tucholi Centrum Kultury Borowiackiej doskonale wpisuję się w szersze działania UM, mające na celu stworzenie w województwie Kujawsko – Pomorskim sieci instytucji kultury.

Tym samym realizacja wizji Zarządu Powiatu Tucholskiego w kwestii dotyczącej ochrony dziedzictwa kulturowego Borów Tucholskich zyskałaby wiodącego partnera, gwarantującego dynamiczny i stabilny rozwój instytucjonalny. Planowane rozwiązanie w żaden sposób nie redukuje funkcji obecnie pełnionych przez MBT, a otwiera dla niego nowe perspektywy. Muzeum Borów Tucholskich, jako jeden z najcenniejszych skarbów dziedzictwa kulturalnego naszego województwa zlokalizowanych poza największymi miastami, stanowić będzie niezwykle ważny element struktury Kujawsko- Pomorskiego Centrum Dziedzictwa – samorządowej instytucji kultury powołanej specjalnie w celu wspierania rozproszonych po terenie całego województwa najcenniejszych zasobów dziedzictwa.

Radni zadają trudne pytania – Zarząd odpowiada.

W związku z koniecznością finansowego zaangażowania ze strony UM i potencjalnymi możliwościami pozyskania środków na rozwój instytucjonalny, wymogiem formalnym jest konieczność zmiany właściciela obiektu przy ulicy Podgórnej 3 w Tucholi. Najbardziej korzystną, najprostszą i bezdyskusyjną formą realizacji tego przedsięwzięcia jest sprzedaż obiektu na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

W tym celu Zarząd Powiatu Tucholskiego wystąpił do Rady Powiatu Tucholskiego z wnioskiem o wyrażenie zgody na sprzedaż obiektu zlokalizowanego w Tucholi przy ulicy Podgórnej 3. Niepodważalnym jest fakt, że działanie MBT powinno nadal opierać się na lokalnej społeczności: na organizacjach społecznych, miłośnikach tradycji, mieszkańcach. Muszą oni jednak uzyskać solidne podstawy do działania społecznego w postaci instytucji, która będzie mogła ubiegać się o środki finansowe na realizację kompleksowych działań, zapewni im zaplecze organizacyjne i lokalowe, a także zadba o ciągłość i spójność prowadzonych przedsięwzięć.

Funkcję taką powinno pełnić Muzeum Borów Tucholskich jako instytucja kultury odpowiedzialna za dokumentowanie oraz prezentowanie historii Borów Tucholskich, wspieranie lokalnej kultury i jej twórców oraz gromadzenie i prezentację eksponatów (w tym także elementów niematerialnego dziedzictwa kulturowego) dotyczących regionu Borów Tucholskich. Liczymy na społeczne zrozumienie naszych intencji w kwestii przyszłości MBT przez mieszkańców naszego Powiatu, jak również przez organizacje pozarządowe, instytucje i samorządy. Wszystkie podejmowane działania mają na celu zapewnienie stabilnego rozwoju Muzeum Borów Tucholskich, stworzenie dla niego nowych szans i wzmocnienie pozycji kultury borowiackiej na mapie naszego województwa. Nie pozbywamy się problemu – rozwiązujemy go.

Nowa jednostka będzie współfinasowana przez powiat tucholski, dzięki czemu zachowamy istotny wpływ na jego funkcjonowanie.

Podpisał:*

Wiceprzewodniczący

Krzysztof Łukaszewicz


(red.)

*pierwotnie

Dorota Gromowska

Przewodnicząca Rady Powiatu.

Wyjaśnienie sytuacji we wstępie do materiału.

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza