Zmiany w sejmiku województwa

Estimated read time 3 min read

Dariusz Kurzawa został nowym wicemarszałkiem województwa, obejmując fotel w zarządzie województwa zwolniony przez wybranego do Sejmu wicemarszałka Zbigniewa Sosnowskiego. Posłanką została też dotychczasowa wiceprzewodnicząca sejmiku Agnieszka Kłopotek.

Gratulacje odebrał też radny Stanisław Pawlak, wyróżniony ogólnopolską Nagrodą Samorządową im. Norberta Barlickiego za rok 2023. Radny Stanisław Pawlak jest samorządowcem od 30 lat. Wyróżnienie przyznaje Stowarzyszenie Rzeczpospolita Obywatelska, przewodniczącym kapituły jest Aleksander Kwaśniewski.

Obecnie trwa prezentacja informacji podsumowującej przedsięwzięcia rewitalizacyjne finansowane ze środków naszego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014–2020 oraz informacji o stanie wdrażania polityki terytorialnej w naszym województwie.

Radni zapoznają się też jeszcze z informacją na temat zmian demograficznych prognozowanych na lata 2023–2060. Prognoza GUS zakłada w najbliższych 3–4 dekadach znaczny ubytek ludności województwa przy jednoczesnym wzroście liczby osób w wieku poprodukcyjnym. Z podobnymi problemami demograficznymi zmagają się również inne regiony Polski (i generalnie Europa), ale nasz region należy do województw o zakładanym ponadprzeciętnym ubytku ludności i ponadprzeciętnym tempie starzenia się społeczeństwa. Dlatego już teraz powinniśmy intensywnie przygotowywać się na tę sytuację, dostosowując ofertę wielu instytucji, a także usługi publiczne, w tym usługi opiekuńcze, do potrzeb osób w podeszłym wieku. Niezbędne będzie także przygotowanie profesjonalnej kadry, która będzie udzielała odpowiedniego wsparcia i sprawowała opiekę nad seniorami i osobami niesamodzielnymi.

Kolejnym punktem porządku jest informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2022/2023. Samorząd województwa jest organem prowadzącym dla 13 szkół i placówek oświatowych, którym stara się zapewnić najlepsze możliwości rozwoju. W ubiegłym roku szkolnym zrealizowaliśmy z wykorzystaniem funduszy unijnych dziewięć projektów edukacyjnych, które przyczynią się do podniesienia poziomu i jakości kształcenia, szczególnie w zakresie szkolnictwa zawodowego, edukacji przedszkolnej i edukacji dedykowanej młodzieży ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi. W ostatnim czasie nasze placówki objęły nauczaniem również młodych uchodźców z Ukrainy.

Sejmik zajmie się także nowelizacją Planu zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego dla województwa, nowymi statutami regionalnej Rady Seniorów i Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu oraz Programem współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi na rok 2024. Ten ostatni dokument został skonsultowany ze środowiskiem organizacji pozarządowych. Samorząd województwa zleca organizacjom pozarządowym (w drodze otwartych konkursów ofert) realizację zadań publicznych w wielu obszarach, m.in. w zakresie kultury, sportu, pomocy i integracji społecznej, ochrony i promocji zdrowia czy działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Na realizację programu przeznaczamy ponad 6,5 mln zł.

Spodziewane jest przyjęcie kryteriów ustalania kwot z Funduszu Pracy na finansowanie przyszłorocznych programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań realizowanych przez powiaty. Kryteria zostały przygotowane przez Wojewódzki Urząd Pracy i skonsultowane z samorządami powiatów ziemskich i miast na prawach powiatu. Zależy nam, by podział tych środków uwzględniał lokalne uwarunkowania. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Wojewódzką Radę Rynku Pracy.


(red.)

Mat. nadesłane.

Fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza