Ugodę poprzedziły mediacje – rzecz o zwiększeniu dofinansowania wynagrodzenia wykonawcy modernizacji tucholskiej oczyszczalni ścieków.

Estimated read time 2 min read

W czwartek 26. października 2023 r. zakończyła się podpisaniem ugody przed Mediatorem Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa sprawa roszczeń wykonawcy „Modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Tucholi” o waloryzację wynagrodzenia z powodu nieprzewidywanego wzrostu cen materiałów i usług m.in. na skutek wybuchu wojny na Ukrainie.

Wynagrodzenie Wykonawcy określone Umową, pierwotnie wynosiło 41.470.118,91 zł netto, tj. 51.008.246,26 zł brutto.

Zgodnie z zapisami umowy oraz obowiązującym prawem Wykonawca złożył 27.10.2022 r. wniosek o podwyższenie wynagrodzenia umownego o kwotę 6.155.714,05 zł netto, tj. kwotę 7.571.528,28 zł brutto w oparciu o wskaźniki zmiany cen towarów i usług ustalany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Następnie Wykonawca pismem z dnia 15.05.2023 r. złożył drugi wniosek o dokonanie waloryzacji wynagrodzenia umownego, o kwotę 1.165.892,99 zł netto, tj. 1.434.048,38 zł brutto. Strony zdecydowały o przeprowadzeniu postępowania mediacyjnego w Sądzie Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. Po przeprowadzonych mediacjach i rozważeniu argumentów obu stron ostatecznie ustalono podwyższenie wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę 1.900.000 zł. netto, tj. 2.337.000 zł. brutto. Ugoda podlegać będzie zatwierdzeniu przez właściwy Sąd.

Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi sp. z o.o. obecnie oczekuje na pozytywną odpowiedź Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na wniosek o zwiększenie dofinansowania z tytułu waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy.


(red.)

Praca zbiorowa.

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza