0 4 min 5 miesięcy

24 listopada 2023 r. – piątek – odbędzie się LXX sesja Rady Miejskiej w Tucholi.

Początek sesji o godz. 900.    

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Wybór sekretarza  sesji.

4. Przyjęcie protokołu z LXIX sesji Rady Miejskiej w Tucholi.

5. Zbiorcza informacja dotycząca interpelacji i zapytań radnych oraz wniosków i spraw bieżących zgłoszonych podczas LXIX sesji Rady Miejskiej w Tucholi.

6. Informacja o pracy Burmistrza Tucholi.

7. Składanie interpelacji i zapytań.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich  użytkowników wieczystych.

10. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania oraz szczegółowe warunki przyznawania usług sąsiedzkich, w tym zakres usług sąsiedzkich oraz sposób rozliczania takich usług.

11. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie uwagi wniesionej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Bydgoskiej i ul. Reymonta w Tucholi (I TERMIN WYŁOŻENIA).

12. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi wniesionej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Bydgoskiej i ul. Reymonta w Tucholi (II TERMIN WYŁOŻENIA).

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Bydgoskiej i ul. Reymonta w Tucholi.

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Świeckiej w Tucholi.

15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek od podatku od środków transportowych.

16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku na terenie Gminy Tuchola.

17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.

18. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia obowiązującej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego w 2024 r.

19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Tuchola i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Tuchola dotacji celowej dla Parafii pw. Bożego Ciała w Tucholi na sfinansowanie prac remontowych.

21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2023 rok.

22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuchola.

23. Informacja o zgłoszonych żądaniach i wydanych decyzjach związanych z uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

24. Wolne wnioski i sprawy bieżące.

25. Zakończenie.

 

Materiały sesyjne.


(red.)