Wsparcie dla rodzin

Estimated read time 2 min read

Pomoc rodzinom biologicznym, poprawa funkcjonowania pieczy zastępczej, szkolenie pracowników, pomoc w usamodzielnianiu się młodzieży oraz profilaktyka osób ze Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych to najważniejsze zadania jakie będą realizowane w ramach projektu „Rodzina w centrum”. Marszałek Piotr Całbecki podpisał dziś (6 marca) umowy z partnerami projektu.

Chcemy zapewnić rodzinom w każdym powiecie profesjonalną pomoc. Wspieranie rodzin jest istotnym elementem strategii samorządu województwa – podkreślił marszałek Piotr Całbecki.

 

W ramach projektu „Rodzina w centrum” rodziny objęte będą pomocą, która zapewni im lepsze funkcjonowanie i zapobiegnie umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej. Rodziny naturalne, a także rodziny zastępcze, będą mieć zwiększony dostęp do porad pedagogów, psychologów, logopedów, prawników i grup wsparcia. Na pomoc mogą liczyć również dzieci i młodzież na każdym etapie dorastania, przebywające w rodzinnych domach dziecka i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Ważnym elementem projektu „Rodzina w centrum” jest wsparcie młodych ludzi w usamodzielnianiu się, które będzie polegać na tworzeniu mieszkań treningowych. Pomoc obejmie także rodziców i dzieci, u których zdiagnozowano FASD – Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych. Z kolei osoby pracujące z rodzinami będą uczestniczyć w szkoleniach podnoszących ich kompetencje.

 

Partnerami w projekcie „Rodzina w centrum” są wszystkie powiaty w Kujawsko-Pomorskiem, miasta na prawach powiatu, a także Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych „Daj Szansę” –  partner krajowy wyłoniony w otwartym naborze. Partnerem wiodącym jest samorząd województwa kujawsko-pomorskiego, w imieniu którego poszczególne zadania realizować będzie marszałkowski Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

 

Program „Rodzina w centrum” zainaugurowany został w 2016 roku. Obecna edycja projektu realizowana  będzie do końca 2026 roku. Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego (w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza) wynosi 45 mln zł.


(red.)

Mat. Partnera.

Fot. Andrzej Goinski

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza