III Sesja Rady Powiatu Tucholskiego „wyjątkowej” kadencji

Estimated read time 2 min read

14 czerwca 2024 r. o godzinie 9.00 w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7 rozpocznie się III sesja Rady Powiatu Tucholskiego „wyjątkowej” kadencji.

Porządek obrad III sesji Rady Powiatu Tucholskiego:

1.   Otwarcie sesji.

2.   Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.

3.   Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
4.   Przyjęcie protokołu z I i II sesji Rady Powiatu Tucholskiego.
5.   Sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie między sesjami.
6.   Raport o stanie Powiatu:
 a)  przedstawienie raportu,
 b)  debata,
 c)  podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Tucholskiego wotum zaufania.
7.   Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za rok 2023 wraz ze sprawozdaniem finansowym.
  a) zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu,  sprawozdaniem finansowym i informacją o stanie mienia komunalnego,
  b) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu,
  c) zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku absolutoryjnym,
  d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego za 2023 rok.
8.   Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Tucholskiego z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.
9.   Drogi publiczne- sprawozdanie z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w 2023 r.
10. Informacja o pracy Powiatowego Urzędu Pracy w 2023 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2024.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2024 – 2033.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie umarzania, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym.
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Bydgoskiego.
16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tucholskiego na 2024 r.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Powiatu Tucholskiego.
18. Składanie zapytań i interpelacji.
19. Wnioski i oświadczenia radnych.
20. Zamknięcie sesji.

Materiały sesyjne.


(red.)

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza