III sesja Rady Miejskiej w Tucholi odbędzie się 28 czerwca br.

Estimated read time 3 min read

28 czerwca 2024 r. – piątek – odbędzie się III sesja Rady Miejskiej w Tucholi. Początek sesji o godz. 9:00.

Porządek obrad:

 • 1. Otwarcie sesji.
 • 2. Stwierdzenie quorum.
 • 3. Wybór sekretarza sesji.
 • 4. Wystąpienia zaproszonych gości: Starosta Tucholski, Komendant Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tucholi, Komendant Komendy Powiatowej Policji w Tucholi.
 • 5. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miejskiej w Tucholi.
 • 6. Zbiorcza informacja dotycząca interpelacji i zapytań radnych oraz wniosków i spraw bieżących zgłoszonych podczas II sesji Rady Miejskiej w Tucholi.
 • 7. Informacja o pracy Burmistrza Tucholi.
 • 8. Składanie interpelacji i zapytań.
 • 9. Stan przygotowań infrastruktury Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tucholi do sezonu turystycznego 2024 – materiał dodatkowy ZAŁĄCZNIK NR 1
 • 10. Sprawozdanie z realizacji „Programu Ochrony Zdrowia dla mieszkańców gminy Tuchola na lata 2022-2026” za rok 2023 – materiał dodatkowy ZAŁĄCZNIK NR 2
 • 11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie sołectw wchodzących w skład Gminy Tuchola poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 • 12. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o przekazanie na rzecz Gminy Tuchola nieruchomości zajętej pod drogę.
 • 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Tuchola uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach.
 • 14. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Jezioro Zdręczno”.
 • 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Tuchola w 2024 roku.
 • 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Podmiejskiej w Tucholi.
 • 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Przy Szosie Bydgoskiej.
 • 18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Bydgoskiej, Czarna Droga, Towarowej i Pod Lasem w Tucholi.
 • 19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Bladowo.
  20. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.
 • 21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2024 rok.
 • 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuchola.
 • 23. Wolne wnioski i sprawy bieżące.
 • 24. Zakończenie.

Mat. sesyjne:

Materiał 1

Materiał 2

Materiał 3

Materiał 4

Materiał 5


(red.)

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza