24 czerwca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

XLIV Sesja Rady Powiatu Tucholskiego

2 min read

XLIV sesja Rady Powiatu Tucholskiego odbędzie się 21 czerwca 2018 r. (czwartek) o godz. 15:00 w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7.

Porządek obrad XLIV sesji Rady Powiatu Tucholskiego:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Powiatu Tucholskiego.
5. Sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie między sesjami.
6. Składanie zapytań i interpelacji.

7. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem finansowym.

 a)  zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu,  sprawozdaniem finansowym i informacją o stanie mienia komunalnego (dostarczone w osobnym dokumencie)
 b)  zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu
 c)  zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku absolutoryjnym
 d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego za 2017 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządowi Powiatu Tucholskiego z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
9. Drogi publiczne: sprawozdanie z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w 2017 r.
10.   Informacja o pracy Powiatowego Urzędu Pracy w 2017 r.
11.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Tucholski.                12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, rozmiaru i zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym w systemie kształcenia na odległość.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2018.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2018 – 2024.
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2018.
16. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Powiat Tucholski gruntów zajętych pod drogę powiatową 1021C od Gminy Kęsowo.
17. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Tuchola i przejęcia od Powiatu Tucholskiego zadania zarządzania publiczną drogą.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości Powiatu Tucholskiego położonej w Tucholi.
19. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Powiatu Tucholskiego na okręgi wyborcze.
20. Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Tucholskiego.
21. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
22. Wnioski i oświadczenia radnych.

23. Zamknięcie sesji.

________________________
(red.)

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook